سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین نهادینه سازی اصول اخلاقی و کیفیت زندگی کاری و پیامدهای شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

چارچوب نظری پژوهش

چارچوب نظری بنیانی می باشد که تمامی پژوهش بر آن استوار می گردد. این چارچوب شبکه‌ای می باشد منطقی، توصیفی و پرورده مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرایندهایی زیرا مصاحبه، نظاره و مطالعه پیشینه پژوهش شناسایی شده‌اند، چهارچوب نظری روابط میان متغیرها را روشن می کند، نظریه‌هایی را که مبنای این روابط هستند می‌پروراند و نیز ماهیت و جهت این روابط را توصیف می کند. همانگونه که مطالعه پیشینه مبنای چهارچوب نظری را تشکیل می‌دهد یک چهار چوب نظری خوب نیز در جای خود مبنای منطقی لازم برای تدوین فرضیه‌های آزمون‌پذیر را فراهم می‌آورد. (سکاران، 1384).

مدل مفهومی این پژوهش در شکل زیر آمده می باشد. همان گونه که در مدل نشان داده شده، نهادینه سازی اصول اخلاقی مستقیما با متغیر کیفیت زندگی کاری و سه بعد پیامدهای شغلی ارتباط دارد. همچنین متغیر کیفیت زندگی کاری نیز با سه بعد پیامدهای شغلی ارتباط معناداری دارند. در واقع در این مدل متغیر نهادینه سازی اصول اخلاقی متغیر مستقل پژوهش می باشد که هیچ متغیر دیگری بر آن تاثیر نمی گذارد، متغیر کیفیت زندگی کاری تأثیر متغیر واسطه را اعمال می کند که برای نهادینه سازی اخلاقی متغیر وابسته و برای پیامدهای شغلی متغیر مستقل می باشد. در نهایت متغیر پیامدهای شغلی متغیر وابسته پژوهش می باشد که با سه بعد رضایت شغلی، تعهد سازمانی و روحیه کار تیمی نشان داده می گردد.

شکل 1-1 مدل مفهومی پژوهش(Koonmee et al, 2010)

 

1-4- اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضر به تبیین زیر می باشد:

1- سنجش اندازه نهادینه سازی اصول اخلاقی

2- سنجش کیفیت زندگی کاری کارکنان

3- سنجش وضعیت ابعاد پیامد شغلی مانند رضایت شغلی، تعهد سازمانی و روحیه کار تیمی کارکنان

4- مطالعه روابط بین متغیرهای پژوهش

 

1-5- فرضیات پژوهش

فرضیه 1: بین نهادینه سازی اصول اخلاقی و کیفیت زندگی کاری ارتباط معناداری هست.

فرضیه 2: بین کیفیت زندگی کاری و پیامدهای شغلی ارتباط معناداری هست.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف پژوهش حاضر به تبیین زیر می باشد:

1- سنجش اندازه نهادینه سازی اصول اخلاقی

2- سنجش کیفیت زندگی کاری کارکنان

3- سنجش وضعیت ابعاد پیامد شغلی مانند رضایت شغلی، تعهد سازمانی و روحیه کار تیمی کارکنان

4- مطالعه روابط بین متغیرهای پژوهش