شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت ومدیریت سود

قسمتی از متن پایان نامه :

 

عنوان                                                        صفحه

جدول 1-1 متغیرهای پژوهش. 9

جدول4-1-آمارتوصیفی متغیرهای مدل اول. 85

جدول 4-2- نتایج آزمون ریشه واحد LLC (با عرض از مبدأ و طریقه)   87

جدول 4-3-خروجی آزمون LM مدل اول. 88

جدول 4-4-آزمون انتخاب مدل مناسب برای پانل. 88

جدول 4-5- خروجی مدل اول. 88

جدول4- 6- مقادیر متغیر DCA شرکتها. 116

جدول4- 7- آمار توصیفی متغیر DCA. 89

جدول4- 8- آمار توصیفی متغیر های مدل دوم. 92

جدول 4-9- نتایج آزمون ریشه واحد LLC (با عرض از مبدأ و طریقه)   93

جدول 4-10-خروجی آزمون LM مدل دوم. 95

جدول 4-11-خروجی آزمون  Hausman مدل دوم. 95

جدول 4-12-آزمون انتخاب مدل مناسب برای پانل. 95

جدول 4-13- خروجی مدل دوم. 96

جدول 4-14- خروجی تخمین پس از حذف متغیرهای زائد. 97

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                        صفحه

نمودار4- 1- تبدیل جانسون متغیر DCA. 90


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4- اهداف پژوهش

 

1-4-1- اهداف علمی

 

1-4-1-1- تبیین  تأثیر نظارت وام دهندگان بربدهی های کوتاه مدت.

1-4-1-2- تبیین ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت ورفتارمدیریت سود مبتنی براقلام تعهدی.

1-4-2- اهداف کاربردی

 

1-4-2-1- ارتقای امورمالی وحسابداری.

1-4-2-2 ارتقای کیفیت صورتهای مالی بواسطه متغیربدهی های کوتاه مدت

1-4-2-3- ارائه راهکاری به منظورکاهش رفتارهای فرصت طلبانه کارمندان  ومدیران شرکت ها.

 

مطالعه ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت و مدیریت سود مبتنی براقلام تعهدی درشرکت های رتبه بندی شده سازمان مدیریت صنعتی -DDN905UW