سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت ومدیریت سود

قسمتی از متن پایان نامه :

– مقدمه

صورتهای مالی بخش اصلی فرآیند گزارشگری مالی را تشکیل می دهد. هدف صورتهای مالی ارائه اطلاعات تلخیص وطبقه بندی شده درمورد وضعیت مالی، عملکرد مالی، وانعطاف پذیری مالی واحد تجاری می باشد که برای طیفی گسترده از بهره گیری کنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد. اعتبار دهندگان همواره نگران توزیع وام های اعطایی بوده ودر قبال اخذ وام جدید توسط شرکت واولویت دادن به تسویه آن ها پیش روی وام های قبلی حساسیت نشان می‎دهند.

اشباف[1] وهمکاران2006گزارش می دهند که کیفیت حاکمیت یک شرکت بطور مثبتی با اعتبارآن شرکت وسطوح بدهی(مقدار بدهی کم ویازیاد)وسررسیدبدهی(بدهی کوتاه مدت ویابلندمدت)شرکت ها در ارتباط می باشد.طبق تحقیقات صورت گرفته یکی از راههای توسعه وحل معضلات اقتصادی  جذب سرمایه ها وهدایت آنها به بخش های مولد اقتصادی می باشد واز طرفی، با در نظر داشتن جهت گیری سرمایه گذاران، سرمایه گذاری ها به سمت صنایعی هدایت خواهد گردید که سود بیشتر ویا ریسک کمتری داشته باشند. به همین دلیل سرمایه گذاران به عنوان یکی از مهمترین گروههای بهره گیری کننده از صورتهای مالی جهت هدایت سرمایه های خود به سمت صنایع با بازدهی بالا، توجه خود را به رقم سود خالص به عنوان آخرین قلم اطلاعاتی صورت سود و زیان منعطف می دارند. نظربه توجه وتاکید زیاد گروههای بهره گیری کننده از گزارشهای مالی بر روی سود، مدیران شرکتها کوشش می کنند تا رقم اعلام شده ی سود که در غلب صورتهای مالی ارائه می گردد را با اختیاراتی که دارند تحت تاثیر قرار دهند.جونزوشارما[2] (2001)، تعریف جامعی در خصوص مدیریت سود ارائه نموده اند. به عقیده آن ها مدیریت سود(دستکاری سود)زمانی اتفاق می افتد که مدیران با بهره گیری از قضاوت(تشخیص) در گزارشگری مالی وساختارمبادلات جهت گمراه کردن بعضی از ذینفعان(شامل سهامداران، اعتباردهندگان، کارکنان، دولت، سرمایه گذاران و… ) درمورد عملکرد اقتصادی شرکت یا تحت تاثیر قرار دادن نتایج قراردادی که به ارقام حسابداری گزارش شده وابسته می باشد، درگزارشگری مالی تغییر ایجاد می کند.

 

  1. Ashbaugh et  al

[2] Jones & Sharma

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4- اهداف پژوهش

 

1-4-1- اهداف علمی

 

1-4-1-1- تبیین  تأثیر نظارت وام دهندگان بربدهی های کوتاه مدت.

1-4-1-2- تبیین ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت ورفتارمدیریت سود مبتنی براقلام تعهدی.

1-4-2- اهداف کاربردی

 

1-4-2-1- ارتقای امورمالی وحسابداری.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-4-2-2 ارتقای کیفیت صورتهای مالی بواسطه متغیربدهی های کوتاه مدت

1-4-2-3- ارائه راهکاری به منظورکاهش رفتارهای فرصت طلبانه کارمندان  ومدیران شرکت ها.

 

مطالعه ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت و مدیریت سود مبتنی براقلام تعهدی درشرکت های رتبه بندی شده سازمان مدیریت صنعتی -DDN905UW