سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت ومدیریت سود

قسمتی از متن پایان نامه :

ارزش بازار

نحوه محاسبه ارزش بازار)  ([1]SIZEاز قرار فرمول زیر می باشد

SIZE = N. P

N = تعداد سهام

P =  قیمت سهام در آخرین روز معامله

 

(گزارش ویژه ی سازمان مدیریت صنعتی -1391، ص3).

 

1-16-5-9- نسبت دارایی های کل منهای ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام عادی به کل دارایی ها (LEVERAGEit)

این متغیررا باتوجه به یافته های مطالعات قبلی  تحت عنوان LEVERAGEit  [2] به عنوان متغیرکنترلی لحاظ می کنیم. (فیونگ وگودوین، 2013). که هرکدام ازمتغیرهای موجود درنسبت زیر ازصورت های مالی شرکت ها استخراج شده می باشد.

 

 

 

1-16-5-10-نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام عادی ( )

این متغیررا باتوجه به یافته های مطالعات قبلی  تحت عنوان  [3] به عنوان متغیرکنترلی در پژوهش حاضرلحاظ کردیم. (فیونگ وگودوین، 2013). که هرکدام ازمتغیرهای موجود درنسبت زیر ازصورت های مالی شرکت ها استخراج شده می باشد.

 


1-16-5-11-زیان مالی

این متغیر را باتوجه به یافته های مطالعات قبلی  تحت عنوان به عنوان متغیرکنترلی در پژوهش حاضر لحاظ کردیم. (فیونگ وگودوین،2013). این متغیر، متغیری دامی می باشد، به بیانی دیگر اگر شرکت‎های مزبور در سال مالی زیان داشته باشد متغیرمقدار یک می گیرد و در غیر اینصورت مقدار آن صفر می باشد.

 

1-16-5-12- نسبت جریان نقدی ناشی از عملیات به کل دارایی از شروع سال مالی

این متغیررا باتوجه به یافته های مطالعات قبلی  تحت عنوان به عنوان متغیرکنترلی در پژوهش حاضرلحاظ کردیم. (فیونگ وگودوین، 2013).

 

1-16-5-13- انحراف استانداردفروش طی 5سال تقسیم بر کل دارایی ها( )

این متغیررا باتوجه به یافته های مطالعات قبلی  تحت عنوان به عنوان متغیرکنترلی در پژوهش حاضرلحاظ کردیم. (فیونگ وگودوین، 2013).

 

 

1-16-5-14- متغیردامی

اگر رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل یک نفر باشند مقداراین متغیر یک و در غیر اینصورت مقدار صفر می‎گیرد.

[1] Market value

[2] Total assets less book value of common equity  divided by total assets

[3] Market value of equity divided by book value of common equity

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4- اهداف پژوهش

 

1-4-1- اهداف علمی

 

1-4-1-1- تبیین  تأثیر نظارت وام دهندگان بربدهی های کوتاه مدت.

1-4-1-2- تبیین ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت ورفتارمدیریت سود مبتنی براقلام تعهدی.

1-4-2- اهداف کاربردی

 

1-4-2-1- ارتقای امورمالی وحسابداری.

1-4-2-2 ارتقای کیفیت صورتهای مالی بواسطه متغیربدهی های کوتاه مدت

1-4-2-3- ارائه راهکاری به منظورکاهش رفتارهای فرصت طلبانه کارمندان  ومدیران شرکت ها.

 

مطالعه ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت و مدیریت سود مبتنی براقلام تعهدی درشرکت های رتبه بندی شده سازمان مدیریت صنعتی -DDN905UW