سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت ومدیریت سود

قسمتی از متن پایان نامه :

 

عنوان                                                        صفحه

چکیده.. 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه.. 3

1-2- تشریح وبیان موضوع پژوهش.. 3

1-3- ضرورت واهمیت انجام پژوهش.. 6

1-4- اهداف پژوهش.. 6

1-4-1- اهداف علمی.. 7

1-4-1-1- تبیین  تأثیر نظارت وام دهندگان بربدهی های کوتاه مدت… 7

1-4-1-2- تبیین ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت ورفتارمدیریت سود مبتنی براقلام تعهدی… 7

1-4-2- اهداف کاربردی.. 7

1-4-2-1- ارتقای امورمالی وحسابداری… 7

1-4-2-2 ارتقای کیفیت صورتهای مالی بواسطه متغیربدهی های کوتاه مدت   7

1-4-2-3- ارائه راهکاری به منظورکاهش رفتارهای فرصت طلبانه کارمندان ومدیران شرکت ها… 7

1-4-3- ضرورت های خاص انجام پژوهش.. 7.

1-5- فرضیه های پژوهش.. 7

1-6- مدل رگرسیونی پژوهش.. 7

1-7- متغیرهای پژوهش.. 9

1-8- سوال پژوهش.. 10

1-9- قلمرو پژوهش.. 10

1-9-1 قلمرو موضوعی.. 10

1-9-2-  قلمرو مکانی.. 10

1-9-3- قلمرو زمانی.. 10

1-10- روش پژوهش.. 11

1-11- نوع مطالعه.. 11

1-12- جامعه ی آماری.. 11

1-13- روش وطرح نمونه برداری.. 11

1-14- ابزار گردآوری داده ها.. 12

1-15- ابزار تجزیه تحلیل.. 12

1-16- تعریف مفهومی وعملیاتی واژه های کلیدی پژوهش.. 12

1-16-1- تعریف مفهومی.. 12

1-16-2-اقلام تعهدی اختیاری.. 13

1-16-3-مدیریت سود.. 13

1-16-4-بدهی های کوتاه مدت.. 13

1-16-5-تعریف عملیاتی.. 13

1-16-5-1-اقلام تعهدی جاری.. 14

1-16-5-2-مجموع دارایی ها.. 14

1-16-5-3- تغییرات فروش.. 14

1-16-5-4- تغییرات حسابهای دریافتنی.. 14

1-16-5-5- بازده دارایی ها.. 14

1-16-5-5- اقلام تعهدی اختیاری.. 14

1-16-5-6- بدهی.. 15

1-16-5-7-اعتبار.. 15

1-16-5-8- ارزش بازار.. 16

1-16-5-9- نسبت دارایی های کل منهای ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام عادی به کل دارایی ها (LEVERAGEit).. 16

1-16-5-10-نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام عادی ( ).. 16

1-16-5-11-زیان مالی.. 17

1-16-5-12- نسبت جریان نقدی ناشی از عملیات به کل دارایی از شروع سال مالی   17

1-16-5-13- انحراف استانداردفروش طی 5سال تقسیم بر کل دارایی ها( )   17

1-16-5-14- متغیردامی …………………. 17

1-16-5-15-متغیر ………. 18

1-16-5-16-متغیردامی   BIG.. 18

1-17- ساختار کلی پژوهش.. 18

فصل دوم: ادبیات وپیشینه پژوهش

2-1- مقدمه.. 20

2-2- مبانی نظری.. 21

2-2-1- مفهوم سود.. 21

2-2-2- مقایسه سود در حسابداری نقدی وتعهدی.. 22

2-2-3- هدف ازگزارشگری مالی.. 22

2-2-4- چارچوبی برای طبقه بندی انواع دستکاری در حسابها.. 24

2-2-5- اقلام تعهدی.. 25

2-2-6- خطای برآورد، کیفیت اقلام تعهدی وکیفیت سود.. 26

2-2-7- مدیریت سود.. 27

2-2-7-1- تاریخچه مدیریت سود.. 27

2-2-7-2- تعاریف مدیریت سود.. 27

2-2-7-3- روش های ارزیابی مدیریت سود.. 30

2-2-7-4- بعضی ازمدل های اندازگیری اقلام تعهدی اختیاری جهت مطالعه مدیریت سود.. 31

2-2-7-5- طبقه بندی مدیریت سود.. 35

2-2-7-6- طرح های(الگوهای) گوناگون مدیریت سود.. 36

2-2-7-7- روش های نامشروع اعمال ِمدیریت سود.. 37

2-2-7-8- انگیزه های مدیریت سود.. 38

2-2-7-9- دیدگاههای مدیریت سود.. 46

2-2-8- قراردادهای بدهی و اعتبار.. 49

2-2-9- نظارت ومدیریت سود.. 50

2-2-10- بدهی ومدیریت سود.. 53

2-3- پیشینه پژوهش.. 54

2-3-1-پژوهش های مرتبط داخلی.. 54

2-3-2- پژوهش های مرتبط خارجی.. 56

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- مقدمه.. 62

3-2- روش کلی پژوهش.. 62

3-3- اهداف پژوهش.. 63

3-3-1-اهداف علمی.. 63

3-3-2-اهداف کاربردی.. 64

3-4- قلمرو پژوهش.. 64

3-4-1- قلمرو موضوعی.. 64

3-4-2- قلمرو مکانی.. 64

3-4-3- قلمرو زمانی.. 64

3-5- روش گردآوری اطلاعات.. 64

3-6- جامعه آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه.. 65

3-7- روش انجام کار.. 66

3-7-1-مرحله اول : تصریح سنجی.. 66

3-7-2- مرحله دوم : تجزیه و تحلیل داده ها (داده سنجی).. 66

3-7-3- مرحله سوم : روش سنجی.. 67

3-7-3-1- مدل پانل دیتا.. 67

3-7-3-2- مراحل  روش تخمین مدل بوسیله داده های تلفیقی.. 70

3-7-3-3- روش برآورد.. 71

3-7-3-4-آزمون ریشه واحد در دادههای پانل.. 72

3-7-4- مرحله چهارم : تخمین و استباط آماری.. 73

3-7-5-مرحله پنجم: نتیجه گیری.. 73

3-8-فروض کلاسیک.. 73

3-8-1-مطالعه نرمال بودن باقیمانده ها(جمله اخلال) :.. 73

3-8-2-ناهمسانی واریانس.. 73

3-8-3-مطالعه عدم خود همبستگی.. 74

3-8-4- مطالعه ناهمبسته بودن جمله اخلال.. 74

3-9- فرضیات پژوهش.. 75

3-10- مدل رگرسیونی پژوهش.. 75

3-11-متغیرهای پژوهش.. 76

3-11-1-متغیر وابسته DCA.. 76

3-11-2-متغیرهای مستقل.. 77

3-11-3-متغیرهای کنترلی.. 78

3-12- پایایی و اعتبار ابزار پژوهش.. 81

3-13- اختصار فصل.. 81

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه.. 84

4-2- تبیین مدل پژوهش اول.. 84

4-2-1- آمار توصیفی مدل اول.. 85

4-2- 2- آمار استنباطی.. 86

4-2-2-1- مطالعه مانایی متغیرها.. 86

4-2-2-2- آزمون ریشه واحد.. 86

4-2-3-تخمین  مدل اول.. 87

4-2-4-مقدار DCA.. 89

4-2-4-1- نرمال کردن متغیر DCA.. 89

4-3-تبیین مدل دوم.. 91

4-3-1- آمار توصیفی مدل دوم.. 92

4-3-2- آزمون ریشه واحد.. 93

4-3-3-تخمین  مدل دوم.. 94

4-4- مطالعه نرمال بودن باقی مانده ها (جمله اخلال)……………………………………………………………………………………………..99

4-5- ناهمسانی واریانس……………………………………………………………………………………………………………………………………100

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4-5-1- واریانس در نرم افزار   sata……………………………………………………………………………………………………….101

.-6-4 مطالعه عدم خودهمبتگی……………………………………………………………………………………………………………………………102

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-مقدمه.. 104

5-2- اختصار موضوع وروش پژوهش.. 104

5-3- نتایج آماری آزمون فرضیه ها.. 105

5-4- نتایج آزمون فرضیه.. 105

5-5-بحث ومقایسه پژوهش.. 106

5-6- محدودیت های پژوهش و نتیجه گیری کلی.. 106

5-7- پیشنهادهای پژوهش.. 108

5-7-1- پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج پژوش.. 108

5-7-2-پیشنهادهایی جهت پژوهش های آتی.. 108

منابع و مأخذ.. 110

پیوستها…………………………………………. 115

1- آمار توصیفی.. 120

2- آزمون ریشه واحد.. 121

3- آزمون اثرات ثابت.. 161

4- آزمون اثرات تصادفی.. 165

5- خروجی تخمین.. 161

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4- اهداف پژوهش

 

1-4-1- اهداف علمی

 

1-4-1-1- تبیین  تأثیر نظارت وام دهندگان بربدهی های کوتاه مدت.

1-4-1-2- تبیین ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت ورفتارمدیریت سود مبتنی براقلام تعهدی.

1-4-2- اهداف کاربردی

 

1-4-2-1- ارتقای امورمالی وحسابداری.

1-4-2-2 ارتقای کیفیت صورتهای مالی بواسطه متغیربدهی های کوتاه مدت

1-4-2-3- ارائه راهکاری به منظورکاهش رفتارهای فرصت طلبانه کارمندان  ومدیران شرکت ها.

 

مطالعه ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت و مدیریت سود مبتنی براقلام تعهدی درشرکت های رتبه بندی شده سازمان مدیریت صنعتی -DDN905UW