سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت ومدیریت سود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

بازده دارایی ها

ROA t-1 [1] درمدل شماره1 نرخ بازده دارایی ها برای سال مالی گذشته می باشد. که بااستفاده ازنرم افزاررهاوردنوین ازصورت های مالی استخراج شده می باشد.

 

1-16-5-5- اقلام تعهدی اختیاری

درمدل شماره2اقلام تعهدی اختیاری(شاخص اندازگیری مدیریت سود) می باشد. . قابل ذکراست که بعدازنرمال کردن جمله اخلالِ مدلِ شماره1 (مدل تعدیل شده جونز) با بهره گیری ازنرم افزارMINITAB، از آن به عنوان متغیروابسته DCA که نشان دهنده اقلام تعهدی اختیاری در مدل شماره2 می باشد، بهره گیری شده می باشد.

 

1-16-5-6- بدهی

بدهی های کوتاه مدت + حصه جاری بدهی بلندمدت=

لازم به ذکراست که بدهی های کوتاه مدت از ترازنامه شرکت ها وحصه جاری بدهی های بلندمدت از پیوست صورت های مالی استخراج شده می باشد.

 

1-16-5-7-اعتبار

از متغیرIGit  [2] به عنوان شاخص اعتباردر هر3فرضیه بهره گیری شده می باشد.

شرکت های بااعتباربالا: شرکت هایی هستندکه در رتبه بندی IMI-100 که توسط سازمان مدیریت صنعتی انجام شده می باشد، در بین 400 شرکت برتر باشند. در فرضیه ها این شرکت هابه عنوان شرکت های با اعتبار بالادرنظرگرفته می گردد ودراین صورت به IGit مقدار یک داده می گردد.

شرکت های بااعتبارپایین: شرکت هایی هستندکه در رتبه بندی IMI-100 که توسط سازمان مدیریت صنعتی انجام شده می باشد، در بین 400 شرکت برتر نباشند درفرضیه هااین شرکت هابه عنوان شرکت های دارای اعتبار پایین درنظرگرفته می گردد  ودراین صورت  IGit مقدار صفرمی گیرد.

 

 

 

[1] Return on assets

[2] IG the 1 if the firm is rated by industrial management organization  as higher firms 400 and 0 otherwise.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4- اهداف پژوهش

 

1-4-1- اهداف علمی

 

1-4-1-1- تبیین  تأثیر نظارت وام دهندگان بربدهی های کوتاه مدت.

1-4-1-2- تبیین ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت ورفتارمدیریت سود مبتنی براقلام تعهدی.

1-4-2- اهداف کاربردی

 

1-4-2-1- ارتقای امورمالی وحسابداری.

1-4-2-2 ارتقای کیفیت صورتهای مالی بواسطه متغیربدهی های کوتاه مدت

1-4-2-3- ارائه راهکاری به منظورکاهش رفتارهای فرصت طلبانه کارمندان  ومدیران شرکت ها.

 

مطالعه ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت و مدیریت سود مبتنی براقلام تعهدی درشرکت های رتبه بندی شده سازمان مدیریت صنعتی -DDN905UW