سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین جهت گیری های استراتژیک و قابلیت های بازاریابی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فصل اول : کلیات پژوهش.. 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- اظهار مساله. 3

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش. 4

1-4-اهداف پژوهش. 6

1-5- چهارچوب نظری پژوهش. 6

1-6 – سوالات پژوهش. 7

1-7 –فرضیه های پژوهش. 7

1-8 – تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر های پژوهش. 8

1-8 – 1-عملکرد سازمان. 8

1-8-2 – قابلیت های بازاریابی. 9

1-8-3- جهت گیری های استراتژیک. 9

1-9- قلمرو پژوهش. 11

1-9-1 – قلمرو موضوعی. 11

1-9-2 – قلمرو زمانی. 11

1-9-3 – قلمرو مکانی. 11

فصل دوم : مرور منابع / ادبیات پژوهش و پیشینه. 12

2-1-جهت گیری استراتژیکی. 13

2-2-دیدگاه های مرتبط با جهت گیری استراتژیک……………………………………...……………13

 

2-3- بازارگرایی. 14

2-3-1-مشتری مداری.. 16

2-3-2- رقیب مداری. 18

2-4-جهت گیری نوآوری. 20

2-4-1- فرآیند جهت گیری نوآوری استراتژیک. 26

2-5-هزینه گرایی. 28

2-5-1-مفهوم شناسی و اهمیت مدیریت هزینه:. 30

2-5-2-هفت اصل مدیریت هزینه موثر:. 31

2-5-3- مدیریت هزینه درتعریف جدید و ابزارهای آن. 34

2-5-4- سیستم مدیریت هزینه. 35

2-5-5-استراتژی مدیریت هزینه. 36

2-6- قابلیت های بازاریابی.. 37

2-7- عملکرد سازمان. 42

2-8- پیشینه پژوهش. 51

فصل سوم : روش اجرای پژوهش / مواد و روش ها.. 55

3-1- مقدمه:. 56

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-2- روش پژوهش:. 56

3-3- جامعه و نمونه آماری. 56

3-4- روش جمع آوری داده ها. 57

3-5- ابزارهای جمع آوری داده ها و اطلاعات. 57

3 -6- روایی وپایایی ابزار اندازه گیری. 58

1-6-3    – روایی پرسشنامه……………………………………………………………………….59

3-6-2-  پایایی پرسشنامه ……………………………………………………………………..60

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات. 58

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های پژوهش. 63

4-1- مقدمه. 64

4-2- توصیف متغیرهای پژوهش. 64

4-5- تحلیل عاملی تائیدی. 71

4-6-  مطالعه مدل پژوهش. 78

4-6-1- مطالعه مدل پژوهش در حالت استاندارد. 78

4- 6-2- مطالعه مدل پژوهش در حالت اعداد معنی داری. 80

4-6-3-  مطالعه شاخص های معنی داری و برازش مدل کلی پژوهش…………………………………………… 81

4-6-4- نتایج تحلیل مسیر. 82

4-7- آزمون فرضیه های پژوهش. 84

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری. 86

5-1 – مقدمه. 87

5-2 – نتیجه گیری. 87

5-2-1 – نتایج آمار توصیفی. 87

5-2-2 – نتایج آمار استنباطی. 88

5-2- 3-  ارائه پیشنهادات بر مبنای یافته های پژوهش. 90

5-3- محدودیت های پژوهش. 91

5-4- پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی. 91

منابع. 92

ضمایم. 103

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

– اهداف پژوهش

1-سنجش  ارتباط بین جهت گیری های استراتژیکی با عملکردشعب

2- سنجش ارتباط بین  قابلیت های بازاریابی با عملکرد شعب

3-سنجش ارتباط بین جهت گیریهای استراتژیکی با قابلیت های بازاریابی