سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین جهت گیری های استراتژیک و قابلیت های بازاریابی

قسمتی از متن پایان نامه :

  چکیده:

عملکرد سازمانی یکی از مهمترین سازه های مورد بحث در پژوهش های مدیریتی می باشد و بدون شک مهم ترین معیار سنجش موفقیت در سازمان ها به شمار می آید اما عوامل مختلفی روی آن تاثیر دارد که موفقیت سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد پس مدیران را بر آن داشته می باشد تا به شناسایی این عوامل بپردازند یکی از این عوامل جهت گیری های استراتژیک می باشد. اما این جهت گیری ها خود به خود باعث بهبود عملکرد سازمان نمی گردد بلکه واسطه های مختلفی هست که یکی از آن ها قابلیت های بازاریابی می باشد . پژوهش حاضر به مطالعه تاثیر جهت گیری های استراتژیک بر عملکرد سازمان های خدماتی یک بار  با بهره گیری از واسطه ای به نام قابلیت های بازاریابی و یک بار بدون بهره گیری از قابلیت های بازاریابی  می پردازد .پرسشنامه این پژوهش میان مدیران بانک های ملی و سپه استان گیلان ،جهت جمع آوری داده ها توزیع گردید. روایی سازه با بهره گیری از تحلیل عاملی تاییدی مورد مطالعه قرار گرفت و ضریب آلفای کرونباخ بزرگتر از 7/0 برای سازههای مختلف پرسشنامه ، پایایی آن را مورد تایید قرار داد. برای آزمون فرضیه ها از روش معادلات ساختاری بهره گیری گردید .بدین مقصود پرسشنامه با 35 سوال طراحی شده می باشد . حجم جامعه 170 شعبه بوده که با فرمول نمونه گیری جامعه محدود تعداد نمونه 147 شعبه می باشد . نتایج پژوهش به صورت زیر می باشد:

جهت گیری استراتژیک رقیب مداری، نوآوری و هزینه گرایی بر قابلیت های بازاریابی تاثیر گذار می باشد و قابلیت های بازاریابی با عملکردرابطه مثبت دارد.

نتایج بدون واسطه قابلیت های بازاریابی :

جهت گیری رقیب و جهت گیری مشتری با عملکرد ارتباط مثبت دارد.

هزینه گرایی و جهت گیری نوآوری با عملکرد ارتباط مثبت ندارد .

 

کلید واژه ها: جهت گیری استراتژیک، مشتری مداری ، رقیب مداری، هزینه گرایی، گرایش به نوآوری ، قابلیت های بازاریابی، عملکرد

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– اهداف پژوهش

1-سنجش  ارتباط بین جهت گیری های استراتژیکی با عملکردشعب

2- سنجش ارتباط بین  قابلیت های بازاریابی با عملکرد شعب

3-سنجش ارتباط بین جهت گیریهای استراتژیکی با قابلیت های بازاریابی