سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین شایستگی های رهبری روسای شعب و اشتیاق شغلی کارکنان

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

عنوان                                                                 صفحه

جدول 2-1) ابعاد تفصیلی شایستگی مدیران 42

جدول 3-1) متغیرها، ابعاد و تعداد سوالات پرسشنامه 49

جدول 3-2) جدول پایایی سوالات مربوط به متغیر های پژوهش 51

جدول 4-1) جدول فراوانی جنسیت 55

جدول 4-2 )جدول فراوانی اندازه تحصیلات 56

جدول4-3) جدول فراوانی سن 57

جدول4-4) جدول فراوانی سابقه 58

جدول 4-5) جدول توصیفی اشتیاق شغلی 59

جدول 4-6) جدول توصیفی شایستگی رهبر 60

جدول 4-7) جدول توصیفی درستی رهبر 61

جدول 4-8) جدول توصیفی تفکر استراتژیک رهبر 62

جدول 4-9) جدول توصیفی توسعه سازمان توسط رهبر 63

جدول 4-10) جدول توصیفی همکاری رهبر 64

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جدول 4-11) جدول توصیفی خودآگاهی رهبر 65

جدول 4-12) آزمون کولموگروف-اسمیرنوف 66

جدول 4-13) جدول همبستگی بعد درستی شایستگی رهبر و اشتیاق شغلی 67

جدول 4-14) جدول همبستگی بعد تفکر استراتژیک شایستگی رهبر و اشتیاق شغلی 68

جدول 4-15) جدول همبستگی بعد توسعه سازمان و استعداد شایستگی رهبر و اشتیاق شغلی 69

جدول 4-16) جدول همبستگی بعد همکاری شایستگی رهبر و اشتیاق شغلی 70

جدول 4-17) جدول همبستگی بعد خودآگاهی شایستگی رهبر و اشتیاق شغلی 71

جدول 4-18) جدول رگرسیون گام به گام ابعاد شایستگی رهبر و اشتیاق شغلی 72

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                 صفحه

نمودار 4-1) نمودار ستونی جنسیت 55

نمودار 4-2) نمودار ستونی اندازه تحصیلات 56

نمودار 4-3) نمودار ستونی سن 57

نمودار 4-4) نمودار ستونی سابقه 58

نمودار 4-5) نمودار هیستوگرام اشتیاق شغلی 59

نمودار 4-6) نمودار هیستوگرام شایستگی رهبر 60

نمودار 4-7) نمودار هیستوگرام درستی رهبر 61

نمودار 4-8) نمودار هیستوگرام تفکر استراتژیک رهبر 62

نمودار 4-9) نمودار هیستوگرام توسعه سازمان توسط رهبر 63

نمودار 4-10) نمودار هیستوگرام همکاری رهبر 64

نمودار 4-11) نمودار هیستوگرام خودآگاهی رهبر 65

 

فهرست شکل‌‌ها

عنوان                                                                 صفحه

شکل1-1) مدل مفهومی پژوهش 8

شکل 1-2 ) مدل محر کهای شغلی ………………………………………….. 20

شکل 2-2) سلسله مراتب اشتیاق 22

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

) هدف های پژوهش

بر اساس سند تبیین شده در پژوهش حاضر اهداف چندی به تبیین زیر تعریف شده اند:

1- تعیین ارتباط بین شایستگی رهبری و اشتیاق شغلی کارکنان در بانک کشاورزی استان گیلان

2-سنجش متغیرهای اشتیاق شغلی کارمند ،شایستگی رهبری کارکنان در بانک کشاورزی استان گیلان

3-سنجش مولفه های اشتیاق شغلی و شایستگی رهبر مدیران بانک کشاورزی استان گیلان

ارتباط بین شایستگی های رهبری روسای شعب و اشتیاق شغلی کارکنان بانک کشاورزی استان گیلان