سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین نهادینه سازی اصول اخلاقی و کیفیت زندگی کاری و پیامدهای شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

عنوان                                                       صفحه

جدول 2-1 تعاریف کیفیت زندگی کاری. 18

جدول 3-1 نتایج آزمون کفایت نمونه 49

جدول 3-2 ارزش‌گذاری طیف لیکرت 51

جدول 3-3 سوالات مربوط به هر متغیر 51

جدول 3-4 محاسبه پایایی پرسشنامه 53

جدول 4-1 توزیع فراوانی کارکنان  برحسب جنسیت 56

جدول 4-2 مطالعه وضعیت پاسخگویان برحسب سن 57

جدول 4-3 مطالعه وضعیت پاسخگویان بر حسب سابقه کاری 58

جدول 4-4 مطالعه وضعیت پاسخگویان بر حسب سطح تحصیلات 59

جدول 4-5 فهرست علائم اختصاری تحلیل 61

جدول 4-6 شاخصهای برازش متغیرهای برونزا 64

جدول 4-7 شاخصهای برازش متغیرهای درونزا 66

جدول 4-8 بارهای عاملی سازه های پژوهش 67

جدول 4-9 میانگین واریانس استخراج شده متغیرهای پژوهش 68

جدول 4-10 شاخصهای برازش مدل جامع پژوهش 70

جدول 4-11 ضرایب و معناداری مسیرهای مدل 71

جدول 4-12 شاخصهای برازش مدل فرضیات فرعی پژوهش 73

جدول 4-13 ضرایب و معناداری مسیرهای مدل فرضیات فرعی 74

جدول 5-1 اختصار نتایج آزمون فرضیات پژوهش 82

جدول 5-2 سوالات متغیر کیفیت زندگی کاری 84

جدول 5-3 سوالات نهادینه سازی اصول اخلاقی 85

 

فهرست اشکال

عنوان                                                       صفحه

 

شکل 1-1 مدل مفهومی پژوهش 5

شکل 2-1 انواع شناخته شده جو اخلاقی 15

شکل 2-2 اجزای کیفیت زندگی کاری 23

شکل 4-1 نمودار وضعیت پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت 56

شکل 4-2 نمودار وضعیت پاسخ دهندگان بر حسب سن 57

شکل 4-3 نمودار وضعیت پاسخ دهندگان بر حسب سابقه ی خدمت 58

شکل 4-4 نمودار وضعیت پاسخ دهندگان بر حسب سطح تحصیلات 59

شکل 4-5 مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیرهای برونزا در حالت بار عاملی 63

شکل 4-6 مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیرهای برونزا در حالت ضرایب معناداری 64

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شکل 4-7 مدل تحلیل عاملی تاییدی ابعاد پیامدهای شغلی در حالت بارهای عاملی 65

شکل 4-8 مدل تحلیل عاملی تاییدی ابعاد پیامدهای شغلی در حالت ضرایب معناداری 66

شکل 4-9 مدل فرضیات اصلی در حالت ضرایب معناداری 69

شکل 4-10 مدل فرضیات اصلی در حالت ضرایب ساختاری 70

شکل 4-11 مدل فرضیات فرعی در حالت ضرایب معناداری 72

شکل 4-12 مدل فرضیات فرعی در حالت ضرایب ساختاری 73

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف پژوهش حاضر به تبیین زیر می باشد:

1- سنجش اندازه نهادینه سازی اصول اخلاقی

2- سنجش کیفیت زندگی کاری کارکنان

3- سنجش وضعیت ابعاد پیامد شغلی مانند رضایت شغلی، تعهد سازمانی و روحیه کار تیمی کارکنان

4- مطالعه روابط بین متغیرهای پژوهش