سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط رضایت مشتری و عملکرد تجاری شرکتهای صنعت بیمه

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست نمودارها

 

نمودار 1-1. مدل تحلیلی پژوهش (منبع: رضایت مشتری و عملکرد تجاری، پائول و ارل، 2011)……………………. 9

نمودار 2-2: فرایند تعیین معیارهای عملکرد…….. 43

نمودار 4-1. هیستوگرام متغیر رضایت مشتری……… 65

نمودار 4-2. هیستوگرام متغیر عملکرد تجاری…….. 66

نمودار 4-3. نتایج نمودار هیستوگرام مربوط به فرضیه پژوهش   68

نمودار 4-4. نتایج نمودار تجمعی مربوط به فرضیه پژوهش.. 69

 

فهرست شکل

 

ﺷﮑﻞ 2-1- ﺳﻴﺎﺳﺖهای ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮاﯼ ﺳﺎزﻣﺎنهای ﻣﺤﺼﻮل- ﺧﺪﻣﺖ ( حیرتی، 1386)…………………………… 32

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش

   1-5-1. هدف: سنجش تأثیر رضایت مشتری بر عملکرد تجاری شرکتهای­صنعت بیمه استان گیلان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

   1-6. سؤال پژوهش

   1-6-1. سؤال: آیا رضایت مشتری بر عملکرد­تجاری شرکتهای صنعت­بیمه استان­گیلان تأثیر دارد؟