سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط یادگیری محوری با ارزش مشتری در شعب بانک ملی رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول:

جدول 2-1: پیشینه تحقیقات انجام شده…………………………………………………………………………………………36

جدول 3-1: ترکیب سوالات پرسشنامه…………………………………………………………………………………………..42

جدول 3-2: صفات طیف پاسخی پرسشنامه……………………………………………………………………………………42

جدول 3-3: پایائی مربوط به سوال های پرسشنامه………………………………………………………………………….44

جدول 4-1: توصیف متغیریادگیری محوری…………………………………………………………………………………..47

جدول 4-2: توصیف متغیرارزش مشتری……………………………………………………………………………………….48

جدول 4-3: توصیف متغیر تعهد به یادگیری…………………………………………………………………………………..49

جدول 4-4: توصیف متغیر چشم انداز مشترک………………………………………………………………………………..50

جدول 4-5: توصیف متغیر روشن فکری (آزاد اندیشی)……………………………………………………………………51

جدول 4-6: آزمون کولموگروف- اسمیرنف…………………………………………………………………………………..53

جدول 4-7: ضریب همبستگی بین یادگیری محوری و ارزش مشتری………………………………………………..53

جدول 4-8: ضریب همبستگی بین تعهد به یادگیری و ارزش مشتری…………………………………………………54

جدول 4-9: ضریب همبستگی بین چشم انداز مشترک و ارزش مشتری …………………………………………….55

جدول 4-10: ضریب همبستگی بین روشن فکری و ارزش مشتری……………………………………………………55

جدول 5-1: توصیف مولفه های یادگیری محوری…………………………………………………………………………..57

جدول 5-2: توصیف مولفه های ارزش مشتری……………………………………………………………………………….59


 

فهرست نمودارها:

نمودار 4-1: توصیف متغیر یادگیری محوری………………………………………………………………………………….48

نمودار 4-2: توصیف متغیر ارزش مشتری ……………………………………………………………………………………..49

نمودار 4-3: توصیف متغیر تعهد به یادگیری……………………………………………………………………………………50

نمودار 4-4: توصیف متغیر چشم اندازمشترک…………………………………………………………………………………51

نمودار 4-5: توصیف متغیر روشن فکری ………………………………………………………………………………………52

 

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف پژوهش:

1-سنجش یادگیری محوری در شعب بانک ملی   شهرستان رشت

2-سنجش ارزش  مشتری در شعب بانک ملی  شهرستان رشت

3-مطالعه ارتباط بین یادگیری محوری با ارزش مشتری در بانک ملی  شهرستان رشت

 

1-5)سوالات پژوهش

سوال اصلی پژوهش:

  • آیا بین یادگیری محوری و ارزش مشتری در شعب بانک ملی رشت ارتباط معناداری هست؟

سوال های فرعی پژوهش:

  • آیا بین تعهد به یادگیری و ارزش از دید مشتری در شعب بانک ملی رشت ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین داشتن چشم انداز مشترک کارکنان بانک با ارزش مشتری شعب بانک ملی رشت ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین روشن فکری و ارزش مشتری در شعب بانک ملی رشت ارتباط معناداری هست؟