سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت ومدیریت سود

قسمتی از متن پایان نامه :

روش های ارزیابی مدیریت سود

در ادبیات تجربی مدیریت سود، روش های مختلف برای ارزیابی آن مورد مطالعه قرارگرفته که در جدول زیر ارائه شده می باشد (مک نیکولز[1]، 2000).

تحقیقات طلایه دار، در زمینه شناخت مدیریت سود از طریق برآورد انحرافات سطح طبیعی اقلام تعهدی، سود حسابداری را به اجزاء اقلام تعهدی عادی(غیر اختیاری)، غیر عادی(اختیاری) و جریان های نقدی ناشی از عملیات تجزیه نموده اند.

(مک نیکولز، 2000)

 

 

2-2-7-4- بعضی ازمدل های اندازگیری اقلام تعهدی اختیاری جهت مطالعه مدیریت سود

اولین کوشش ها در زمینه مطالعه مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی، با بهره گیری از انحراف سطح طبیعی اقلام تعهدی، توسط هیلی در سال 1985، صورت پذیرفته می باشد. او با تجزیه سود حسابداری به اجزاء جریان نقدی عملیاتی، اقلام تعهدی غیر اختیاری واختیاری، از اقلام تعهدی غیر اختیاری بعنوان تعدیلات تجویز شده نهادهای تدوین کننده استانداردهای حسابداری برای جریان های نقدی یاد نموده و اقلام تعهدی اختیاری را تعدیلات مدیریت برای انتخاب جریان های نقدی برشمرده می باشد. یافته های او نشان داده می باشد که در گزارشگری سود، خطی مشی تعهدی با قراردادهای پاداش در ارتباط می باشد و رویه های حسابداری با تعدیل طرح پاداش همبستگی دارد. در همین راستا، دی آنجلو  نیز خلال سال های 1986 و 1988 جمع اقلام تعهدی را همانند هیلی1985 تعریف نموده می باشد. نقطه فرق تعریف او در آن می باشد که او جمع اقلام تعهدی سال قبل را عامل اقلام تعهدی غیر اختیاری تلقی نمود. نتایج موفقیت آمیز پژوهش های او در سال 1988 نشان داده می باشد که اقلام تعهدی اختیاری نسبت به کل اقلام تعهدی از افزایش معنی داری برخوردارند. این جریان جونز را در سال 1991 بر آن داشت تا اعمال مدیریت سود را در زمان نظارت های دولت بر معافیت‎های مالیاتی برای واردات، مطالعه نماید. تصریح صریح مقررات معافیت های وارداتی به ارقام حسابداری گزارش شده، طرف های قرارداد را از انگیزه لازم برای مدیریت سود برخوردار می نمود. جونز معتقد بود که مدیریت سود، از طریق بهره گیری از اقلام تعهدی، تغییر دررویه های حسابداری و تغییر در ساختار سرمایه امکان پذیر می باشد. نتایج یافته های او نشان داد که درزمان طرفداری های وارداتی دولت، مدیران شرکت ها اقلام تعهدی سود را کاهش می دهند و به این شکل سود را مدیریت می نمایند. دیچاو و همکارن 1995با مطالعه مدل جونز اعلام نمودند که در مدل جونز، بطور ضمنی فرض بر آنست که اقلام درآمد، نه درزمان برآورد پارامترهای مدل(دوره رویداد) و نه در زمان تخمین مدیریت سود (دوره برآورد) دستکاری نمی شوند. آنان بر این باورندکه در صورتی که شرکت ها مترصد اعمال مدیریت سود در دوره برآورد نباشند و حساب های دریافتنی را در دوره رویداد مدیریت نمایند، اقلام تعهدی مربوط به فروش‎های اعتباری در دوره رویداد غیر عادی محسوب خواهند گردید. بنابر این با نقض فرض جونز1991 می توان گفت تغییرات درآمد فروش در دوره برآورد تحت تأثیر مدیریت سود قرار می گیرد و بایستی تغییرات حساب های دریافتنی را بمنظور تعدیل مدل، از تغییرات درآمد فروش سالیانه کسر نمود و مدل جونز را با در نظر داشتن موارد یاد شده تعدیل نمود. نتایج یافته های آنان نشان داد در زمانی که تمرکز بر عملکرد مالی شرکت ها می باشد، مدیریت سود از جانب مدیران شرکت ها اعمال می گردد. محققان بر این باورند که مطالعه مدل های اقلام تعهدی جونز1991 و مدل دیچاو و همکاران1995، تحقیقات آتی را بر آن داشته تا برای تجزیه و تحلیل مدیریت سود، از الگوهای تعهدی و جریان های نقدی بهره گیری گردد در این راستا سایرین نیز بر این اعتقادند که جریان های نقدی نماینده بهتری برای کنترل و نظارت برعملکردمالی محسوب می شوند. محققان در مطالعه و سنجش کیفیت اقلام تعهدی و سود گزارش شده شرکت ها از روش اندازه گیری جدیدی بهره گیری نموده‎اند در نظر آنان اقلام تعهدی، ضرورتا تعدیلات موقتی هستند که جریان های نقدی را در میان دوره‎های زمانی مختلف جابجا می نمایند. آنان مدل خود را برپایه اقلام تعهدی سرمایه در گردش قرار دادند و اعلام نمودند که جریان های نقدی عموما در جریان یک سال مالی تحقق می یابند و به لحاظ نظری و تجربی بیشتر قابل ردیابی هستند. نتیجه مقایسه مدل ابداعی دیچاو و دیچیو2002 و مدل جونز1991، اندیشمندان

[1] McNichols

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4- اهداف پژوهش

 

1-4-1- اهداف علمی

 

1-4-1-1- تبیین  تأثیر نظارت وام دهندگان بربدهی های کوتاه مدت.

1-4-1-2- تبیین ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت ورفتارمدیریت سود مبتنی براقلام تعهدی.

1-4-2- اهداف کاربردی

 

1-4-2-1- ارتقای امورمالی وحسابداری.

1-4-2-2 ارتقای کیفیت صورتهای مالی بواسطه متغیربدهی های کوتاه مدت

1-4-2-3- ارائه راهکاری به منظورکاهش رفتارهای فرصت طلبانه کارمندان  ومدیران شرکت ها.

 

مطالعه ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت و مدیریت سود مبتنی براقلام تعهدی درشرکت های رتبه بندی شده سازمان مدیریت صنعتی -DDN905UW