سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت ومدیریت سود

قسمتی از متن پایان نامه :

-متغیر  

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

این متغیرنشان دهنده تعداد اعضای هیات مدیره  شرکت ها می باشد. که اطلاعات مربوط به این متغیرازسایت اینترنتی مدیریت پژوهش، توسعه ومطالعات اسلامی – سازمان بورس اوراق بهادار

(www. rdis. ir) استخراج شده می باشد.

 

1-16-5-16-متغیردامی  [1] BIG

اگرشرکت بوسیله‎ی سازمان حسابرسی حسابرسی شده باشدمقدار این متغیر1است و اگر بوسیله سازمانی غیرازسازمان نامبرده حسابرسی شده باشد0 می باشد. که این اطلاعات ازسایت اینترنتی مدیریت پژوهش، توسعه ومطالعات اسلامی – سازمان بورس اوراق بهادار (www. rdis. ir) ونیزازسایت www. Codal استخراج شده می باشد.

 

 

1-17- ساختار کلی پژوهش

در فصل اول کلیات پژوهش ارائه گردید. در این فصل به گونه اختصار  به مقدمه ای در ارتباط با موضوع پژوهش، اهمیت و ضرورت پژوهش، هدف پژوهش، فرضیه های پژوهش، متغیرها وسوال پژوهش، قلمروتحقیق وروش پژوهش تصریح شده می باشد.

در فصل دوم مروری بر مبانی نظری وادبیات وپیشینه پژوهش خواهد گردید. در فصل سوم روش اجرایی تحیقق  به صورت کامل تبیین داده خواهد گردید و در فصل چهارم نیز داده های مورد تجزیه تحلیل قرار خواهند گرفت وفرضیه های پژوهش مورد مطالعه وآزمون قرار می گیرند. در فصل پنجم  به بحث و نتیجه گیری  و ارائه پیشنهادها و محدودیت های پژوهش پرداخته خواهد گردید.

 

 

[1] Market value of equity divided by book value of common equity

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4- اهداف پژوهش

 

1-4-1- اهداف علمی

 

1-4-1-1- تبیین  تأثیر نظارت وام دهندگان بربدهی های کوتاه مدت.

1-4-1-2- تبیین ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت ورفتارمدیریت سود مبتنی براقلام تعهدی.

1-4-2- اهداف کاربردی

 

1-4-2-1- ارتقای امورمالی وحسابداری.

1-4-2-2 ارتقای کیفیت صورتهای مالی بواسطه متغیربدهی های کوتاه مدت

1-4-2-3- ارائه راهکاری به منظورکاهش رفتارهای فرصت طلبانه کارمندان  ومدیران شرکت ها.

 

مطالعه ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت و مدیریت سود مبتنی براقلام تعهدی درشرکت های رتبه بندی شده سازمان مدیریت صنعتی -DDN905UW