سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

ارتباط بین شایستگی های رهبری روسای شعب و اشتیاق شغلی کارکنان

قسمتی از متن پایان نامه :

) ارتباط رضایت شغلی و اشتیاق شغلی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مانند مفاهیم دیگری که با اشتیاق شغلی همپوشانی مفهومی دارد رضایت شغلی می باشد. ریچمن (2006) معتقد می باشد که اشتیاق با رضایت شغلی نیز مرتبط می باشد. با این تفاوت که رضایت شغلی شامل ارزیابی نتایج واقعی یک شغل در مورد نتایج مطلوب می باشد، در حالیکه اشتیاق شامل ارزیابی تجربیات کاری فرد و رفتارهای کاری اوست. رضایت شغل یک نظر مثبت در مورد شغل می باشد و با ایدۀ  افزایش کوشش با شور و شوق که خاص اشتیاق شغلی می باشد، مطابقت ندارد. کارکنان مشتاق نسبت به جایگاه شان احساس رضایت می­کنند، اما فراتر از رضایتِ صِرف، آن‌هاانگیزه دارند که برای انجام یک وظیفه انرژی خود را افزایش دهند (اینسئوگلو و وار، 2012).

محققان دیگر رضایت را به عنوان بخشی از اشتیاق شغلی درنظر گرفتند، اما رضایت فقط میتواند منعکس کنندۀ روابط سطحی و فعل و انفعالی باشد. اشتیاق تمایل به سرمایه گذاری خود و توسعۀ  تلاشهای اختیاری برای کمک به موفقیت کارفرماست که بسیار فراتر از رضایت ساده با ترتیبات ساده استخدام یا وفاداری اساسی به  کارفرماست (میسی و اشنایدر،2008). طبق نظر می و همکاران[1] (2004) اشتیاق در علوم اجتماعی رابطۀ بسیار نزدیکی با ساختارهای دلبستگی شغلی و غرقه شدن  در کار دارد. طبق تعریف کانونگو [2] (1982) دلسبتگی شغلی یک حالت شناختی یا اعتقادی شناسایی روانی می باشد. طبق تعریفی دیگر، دلبستگی شغلی به اهمیت نیازها و پتانسیل یک شغل برای ارضای این نیازها بستگی دارد (زرگران مقدم،1390). پس دلبستگی نتیجۀ یک قضاوت شناختی در مورد توانایی‌های یک شغل برای ارضای نیازهاست. مشاغل در این دیدگاه با تصویر فرد از خود مرتبط می باشد. اشتیاق با دلبستگی شغلی متفاوت می باشد از این حیث که اشتیاق بیشتر با اینکه چگونه فرد خود را در ایفای تأثیر به کار می گیرد مرتبط می باشد. به علاوه اشتیاق مستلزم استفادۀ فعال از عواطف و رفتارها علاوه بر شناخت‌هاست (می و همکاران، 2004 ، نقل از  زرگران مقدم،1390). پس نباید رضایت شغلی و اشتیاق شغلی را یکی دانست. در یک تعریف رضایت شغلی را با عنوان توجه‌های شغلی که ترکیبی می باشد از رضایت شغلی، دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی معرفی کرده‌اند (به نقل از راعی دهقی، کامکار، لندران اصفهانی و سلاسل، 1390) .

[1] May et al

[2] Kanungo

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

) هدف های پژوهش

بر اساس سند تبیین شده در پژوهش حاضر اهداف چندی به تبیین زیر تعریف شده اند:

1- تعیین ارتباط بین شایستگی رهبری و اشتیاق شغلی کارکنان در بانک کشاورزی استان گیلان

2-سنجش متغیرهای اشتیاق شغلی کارمند ،شایستگی رهبری کارکنان در بانک کشاورزی استان گیلان

3-سنجش مولفه های اشتیاق شغلی و شایستگی رهبر مدیران بانک کشاورزی استان گیلان

ارتباط بین شایستگی های رهبری روسای شعب و اشتیاق شغلی کارکنان بانک کشاورزی استان گیلان