سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط یادگیری محوری با ارزش مشتری در شعب بانک ملی رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

انواع یادگیری

یادگیری میتواندانواع مختلف داشته باشد،اماهیچ کدام به طورکامل مستقل ازیکدیگر نیستند.هرفرد،تیم ویاسازمان میتواندهمزمان بعضی یاتمام این روش هارابه کارگیرد.

  • یادگیری انطباقی- دراین مرحله،فرد،تیم ویاسازمان ازتجربه وبازتاب آن یادمی گیرد.
  • یادگیری آینده نگر- این نوع یادگیری زمانی اتفاق می افتدکه سازمان ازآینده می آموزد، یعنی تعریف بهترین فرصت های آینده وکشف راه هایی برای دستیابی به آن.
  • یادگیری ازراه اقدام- یادگیری ازراه اقدام دربرگیرنده مسایل واقعی بوده و بر کسب دانش وپیاده سازی راه حل درعمل تمرکزدارد. این نوع یادگیری روشی می باشد برای تسریع دریادگیری وبرخورد موثردررویارویی باشرایط مشکل وواکنش موثرنسبت به تغییرات وبه عنوان یک فرایند،تیم ها را درگیر می کند و درهنگام حل مسئله واقعی، یادگیری به صورت موثر و کارا حاصل می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آرگریس یادگیری را در سه گروه طبقه بندی کرده می باشد.

  • یادگیری تک حلقه ای- این نوع یادگیری کوشش درحل معضلات موجودورفع عدم تطابق وهماهنگی کارهاونتایج آنهابه صورت ساده ازطریق تغییردرکارها دارد. ازمشکلات بنیادین چشم پوشی می ‌کند واهداف، استراتژی هاوارزش ها را صحیح نموده و کوشش درحفظ وضع موجودمی نماید. درنهایت افراد و سازمان ها یاد می­گیرند که چگونه وضع موجود و استانداردهای پذیرفته شده را حفظ و با شرایط خود تطبیق دهند.
  • یادگیری دوحلقه­ای– دراین نوع یادگیری افراد علاوه بر کشف و اصلاح خطاها، هنجارها، فرایندها، سیاست ها و اهداف را نیز مورد سوال قرار داده و به اصلاح آن می پردازند. این نوع یادگیری نه تنها واقعیت های قابل نظاره، بلکه علت آنها وحقایق درپس آنها را نیز مورد سوال قرارمی دهد.
  • یادگیری سه حلقه ای- این نوع یادگیری رامی توان یادگیری یادگرفتن نامید. درواقع این نوع یادگیری درارتباط با توسعه ظرفیت سازمان برای حل معضلات، طراحی مجددسیاستها، ساختارها، سیستم ها و تکنیک هایی درمواجهه با تغییر مداوم فرض ها در مورد خود و محیط می باشد. این نوع یادگیری زمانی اتفاق می افتد که سازمان ها به خوبی یادبگیرند که چگونه یادگیری یک حلقه ای ودوحلقه ای را اجرا کنند (جمال­زاده و دیگران، 1388).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

1-سنجش یادگیری محوری در شعب بانک ملی   شهرستان رشت

2-سنجش ارزش  مشتری در شعب بانک ملی  شهرستان رشت

3-مطالعه ارتباط بین یادگیری محوری با ارزش مشتری در بانک ملی  شهرستان رشت

 

1-5)سوالات پژوهش

سوال اصلی پژوهش:

  • آیا بین یادگیری محوری و ارزش مشتری در شعب بانک ملی رشت ارتباط معناداری هست؟

سوال های فرعی پژوهش:

  • آیا بین تعهد به یادگیری و ارزش از دید مشتری در شعب بانک ملی رشت ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین داشتن چشم انداز مشترک کارکنان بانک با ارزش مشتری شعب بانک ملی رشت ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین روشن فکری و ارزش مشتری در شعب بانک ملی رشت ارتباط معناداری هست؟