سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین ارتباط تعهد سازمانی و عدالت سازمانی با عملکرد شغلی در صنعت بیمه

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

عنوان                                               صفحه 

جدول 3-1 مؤلفه های جامعه آماری………………. 30

جدول 3-2 مؤلفه های نمونه آماری………………. 31

جدول 3-3) متغیرها، ابعاد و تعداد سوال‌های پرسش‌نامه 33

جدول 3-4) محاسبه‌ی آلفای کرونباخ……………… 35

جدول 4- 1) توصیف متغیر جنسیت پاسخ دهندگان…….. 38

جدول 4- 2) توصیف متغیر سن پاسخ دهندگان……….. 39

جدول 4-  3 ) توصیف متغیر سطح تحصیلات پاسخ دهندگان 40

جدول 4-  4 ) توصیف متغیر تعهد سازمانی………… 41

جدول 4-  5 ) توصیف متغیر عدالت سازمانی……….. 42

جدول 4-  6 ) توصیف متغیر عملکرد شغلی…………. 43

جدول 4-  7 ) شاخص های برازش مدل پژوهش  در حالت کلی  47

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودار

عنوان                                               صفحه 

نمودار4- 1) نمودار میله ای جنسیت پاسخ دهندگان… 38

نمودار4-  2 ) نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان…. 39

نمودار4- 3) نمودار میله ای اندازه سطح تحصیلات پاسخ دهندگان 40

نمودار4- 4) هیستوگرام  متغیر تعهد سازمانی…….. 41

نمودار4- 5) هیستوگرام  متغیر عدالت سازمانی……. 42

نمودار4- 6) هیستوگرام  متغیر عملکرد شغلی……… 43

نمودار 4- 7) مدل پایه پژوهش درحالت استاندارد….. 44

نمودار 4- 8 ) مدل  پایه پژوهش درحالت اعداد معنی داری    45

 

 

 

فهرست اشکال

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان                                               صفحه 

شکل شماره 1-1- مدل پژوهش……………………. 7

 

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش این پژوهش براساس مساله‌های تبیین شده عبارتند از:

سنجش اندازه عدالت سازمانی در صنعت بیمه استان گیلان؛

سنجش اندازه تعهد سازمانی در صنعت بیمه استان گیلان؛

سنجش عملکرد شغلی در صنعت بیمه استان گیلان؛

سنجش ارتباط بین عدالت سازمانی و عملکرد شغلی در صنعت بیمه استان گیلان؛

سنجش ارتباط بین تعهد سازمانی و عملکرد شغلی در صنعت بیمه استان گیلان؛

سنجش ارتباط بین تعهد سازمانی و عدالت سازمانی در صنعت بیمه استان گیلان.