سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین ارتباط تعهد سازمانی و عدالت سازمانی با عملکرد شغلی در صنعت بیمه

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش این پژوهش براساس مساله‌های تبیین شده عبارتند از:

سنجش اندازه عدالت سازمانی در صنعت بیمه استان گیلان؛

سنجش اندازه تعهد سازمانی در صنعت بیمه استان گیلان؛

سنجش عملکرد شغلی در صنعت بیمه استان گیلان؛

سنجش ارتباط بین عدالت سازمانی و عملکرد شغلی در صنعت بیمه استان گیلان؛

سنجش ارتباط بین تعهد سازمانی و عملکرد شغلی در صنعت بیمه استان گیلان؛

سنجش ارتباط بین تعهد سازمانی و عدالت سازمانی در صنعت بیمه استان گیلان.

1-5) چارچوب نظری پژوهش

چارچوب نظری یک الگوی مفهومی می باشد مبنی بر روابط تئوریک میان شماری از عواملی که در مورد مساله پژوهش با اهمیت تشخیص داده شده‌اند و بنیانی می باشد که تمامی پژوهش بر اساس آن شکل می‌گیرد و شبکه‌ای می باشد منطقی و توصیفی که بر روابط میان متغیرها استوار می باشد. به طوری که یک چارچوب نظری می‌تواند متغیرهای مهم مرتبط با مساله پژوهش را شناسایی و مشخص نماید و پیوند این متغیرها را به گونه‌ای منطقی ارائه دهد (سکاران، 1388). چارچوب مورد بهره گیری در پژوهش حاضر مطابق شکل 1-1 می باشد که در آن روابط متغیرها نشان داده می شوند.

در خصوص ارتباط بین متغیرهای این پژوهش تاکنون مطالعات زیادی صورت  گرفته می باشد که نشان دهنده ارتباط میان عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و عملکرد می باشد که در بخش پیشینه پژوهش به آن تصریح می گردد. در این قسمت و با در نظر داشتن مطالب نظری موجود چارچوب نظری پژوهش نشان داده می گردد. مطابق شکل 1-1 و با در نظر داشتن اهداف پژوهش کوشش بر آن می باشد تا در آغاز ارتباط بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی مورد مطالعه قرار گرفته و سپس ارتباط این دو متغیر را با عملکرد شغلی مورد ارزیابی قرار دهیم.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش این پژوهش براساس مساله‌های تبیین شده عبارتند از:

سنجش اندازه عدالت سازمانی در صنعت بیمه استان گیلان؛

سنجش اندازه تعهد سازمانی در صنعت بیمه استان گیلان؛

سنجش عملکرد شغلی در صنعت بیمه استان گیلان؛

سنجش ارتباط بین عدالت سازمانی و عملکرد شغلی در صنعت بیمه استان گیلان؛

سنجش ارتباط بین تعهد سازمانی و عملکرد شغلی در صنعت بیمه استان گیلان؛

سنجش ارتباط بین تعهد سازمانی و عدالت سازمانی در صنعت بیمه استان گیلان.