سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین ارتباط تعهد سازمانی و عدالت سازمانی با عملکرد شغلی در صنعت بیمه

قسمتی از متن پایان نامه :

) تعهد سازمانی:

تعاریف متعددی را می توان برای تعهد سازمانی برشمرد. تعهد ، مفهومی چند بَُعدی و پیچیده می باشد؛به طوری که در تئوری ها و تحقیقات به شکل های متفاوتی آن را تعریف کرده اند.

از نظر بکر،تعهد تمایل به انجام مستمر مجموعه فعالیت هایی می باشد که به خاطر ذخیره شدن اندوخته ها و سرمایه گذاری های پیشین بوده که با ترک سازمان ، این اندوخته ها از بین می رود.گراسکی ، ماهیت ارتباط ی فرد با سازمان خود را به صورت یک تعهد سازمانی عام تعریف می کند.هال و همکاران ، تعهد را فرآیندی می دانند که ازطریق آن  اهداف سازمانی و عضو سازمانی تا حدود زیادی در هم ادغام می شوند.کانتر تعهد را به عنوان تمایل افراد به در اختیار گذاشتن انرژی و وفاداری خویش به نظام اجتماعی تعریف می کند.از نظر رابینز ، تعهد عبارت می باشد از حالتی که فردی سازمان را معرف خود دانسته و آرزو می کند که در عضویت آن سازمان باقی بماند(رابینز[1]، 1385).

می توان تعاریف ارائه شده برای تعهد سازمانی را در آغاز مفهومی و توصیفی دانست.اما در تحقیقات نظریه پردازان،تبیین و تعاریف عملیاتی از آن به اقدام آمده وتعهد سازمانی پدیده ای چند بُعدی گشته می باشد.بارزترین این تعاریف متعلق به آلن و می یراست.از نظر آن ها تعهد سازمانی یک توجه می باشد،یک حالت روانی که نشان دهنده ی نوعی تمایل،نیاز و الزام،جهت ادامه ی فعالیت در یک سازمان می باشد.تمایل یعنی علاقه و خواست قلبی برای ادامه ی فعالیت در سازمان،نیاز یعنی این که فرد به خاطر سرمایه گذاری هایی که در سازمان کرده ، ناچار به ادامه ی خدمت در آن می باشد،الزام عبارت از دِین،مسئولیت و تکلیفی که فرد در برابر سازمان داشته و خود را ملزم به ماندن در آن می بیند (Allen & meyer 1997).

2-11) ابعاد تعهد سازمانی:

  کامل ترین پژوهش برروی تعهد سازمانی و ابعاد آن توسط آلن و می یر صورت گرفته می باشد.این دو محقق،تعهد سازمانی را اینگونه تعریف می نمایند: “یک حالت روانی که نشان دهنده نوعی تمایل (تعهد عاطفی و تعهد مستمر)و الزام جهت اشتغال در سازمان (تعهد هنجاری)می باشد.

[1] Robbins

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش این پژوهش براساس مساله‌های تبیین شده عبارتند از:

سنجش اندازه عدالت سازمانی در صنعت بیمه استان گیلان؛

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سنجش اندازه تعهد سازمانی در صنعت بیمه استان گیلان؛

سنجش عملکرد شغلی در صنعت بیمه استان گیلان؛

سنجش ارتباط بین عدالت سازمانی و عملکرد شغلی در صنعت بیمه استان گیلان؛

سنجش ارتباط بین تعهد سازمانی و عملکرد شغلی در صنعت بیمه استان گیلان؛

سنجش ارتباط بین تعهد سازمانی و عدالت سازمانی در صنعت بیمه استان گیلان.