سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین جهت گیری های استراتژیک و قابلیت های بازاریابی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست جداول

3-1-)جدول ضریب آلفای کرونباخ………………. 60

3-2)جدول ضریب آلفای کرونباخ………………. 62

جدول4-1) توصیف سابقه شعبه ها……………………………………………. 66

جدول4-2) توصیف درجه بانک ها………………………………………………. 67

جدول4-3) توصیف متغیر جهت گیری استراتژیک………………… 68

جدول4-4) توصیف سازه های جهت گیری استراتژیک…………. 70

جدول4-5) توصیف متغیر قابلیت بازاریابی……………………… 71

جدول4-6) توصیف متغیر عملکرد شعبه………………………………….. 72

جدول4-7) نتایج تحلیل عاملی تائیدی برای متغیر های برون زا 75

جدول 4-8) شاخص های معنی داری و برازش مدل اندازه گیری متغیربرون زا……………………………………………………………………………………………………………. 76

جدول4-9) نتایج تحلیل عاملی تائیدی برای متغیرهای درون زا   79

جدول 4-10) شاخص های معنی داری و برازش مدل اندازه گیری متغیر درون زا……………………………………………………………………………………………….. 79

جدول4-11) شاخص های معنی داری و برازش مدل………………. 81

جدول 4-12) نتایج تحلیل مسیر در مدل ساختار……………. 80

 

 

فهرست نمودارها/ اشکال

 

شکل 1-1) برگرفته از مدل تئودوسیو و همکاران 2012 6

نمودار4-1) نمودار میله ای سابقه شعبه ها………………… 67

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نمودار4-2) نمودار میله ای درجه بانک ها…………………… 68

نمودار4-3) هیستوگرام  متغیر جهت گیری استراتژیک. 69

نمودار4-4) هیستوگرام  متغیر قابلیت بازاریابی……. 71

نمودار4-5) هیستوگرام  متغیر عملکرد شعبه………………… 72

نمودار 4-6) مدل اندازه گیری متغیر های برون زا در حالت استاندارد………………………………………………………………………………………………………………… 73

نمودار 4-7) مدل اندازه گیری متغیرهای برون زادر حالت اعداد معنی داری………………………………………………………………………………………………………. 74

نمودار 4-8) مدل اندازه گیری متغیر درون زا در حالت استاندارد    77

نمودار 4-9) مدل اندازه گیری متغیر درون زا در حالت اعداد معنی داری………………………………………………………………………………………………………. 78

نمودار 4-10) آزمون مدل پژوهش (حالت استاندارد)….. 81

نمودار 4-11) آزمون مدل پژوهش (حالت اعداد معنی داری)   82

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

1-سنجش  ارتباط بین جهت گیری های استراتژیکی با عملکردشعب

2- سنجش ارتباط بین  قابلیت های بازاریابی با عملکرد شعب

3-سنجش ارتباط بین جهت گیریهای استراتژیکی با قابلیت های بازاریابی