سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط یادگیری محوری با ارزش مشتری در شعب بانک ملی رشت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

مفاهیم و تعاریف یادگیری محوری[1]

2-2-4-1) مفاهیم یادگیری

از یادگیری محوری مفاهیم و برداشت های مختلفی ارائه شده می باشد ،از قبیل سازمانی که افراد در آن به گونه مستمر به دنبال توسعه ظرفیت های خود در جهت نیل به نتایج مطلوب هستند،جایی که الگو های تفکر جدید و پر هزینه در آن پرورش می یابند جایی که تمایلات درونی افراد در آنجا آزاد می شوند،جایی که افراد به گونه مداوم یاد می گیرند تا با همدیگر ببینند(جاورسکی و کولی[2]،1993).

از نظر نوع تحقیقات بین یادگیری سازمانی و یادگیری محوری فرق مشخصی هست. در یادگیری سازمانی ،تحقیقات انجام شده،توصیفی،تحلیلی و آکادمیک بوده، در حالی که تحقیقات در حوزه یادگیری محوری همگی هنجاری،عملگرا و تجربی بوده اند. یادگیری سازمانی به این معناست که چگونه سازمان ها یاد می گیرند؛ به بیانی دیگر تصریح به مکانیسم ها و فرایندهایی دارد که امکان یادگیری و افزایش معلومات در میان سازمان ها را فراهم می آورد.

یادگیری محوری جزو قابلیت های محوری سازمان می باشد.مارچ وسیمون[3] درسال 1958 اولین بارمطالعه ی یادگیری محوری راشروع کردند (مارچ و سیمون، 1958). آرگریس و اسچون[4] درسال 1978 اولین بارمفهوم یادگیری محوری راارائه کردند، آنهابحث کردندکه یادگیری محوری فرایندی می باشد که ازطریق آن سازمان ها اشتباهات راکشف وتصحیح می کنند. به علاوه،مفهوم یادگیری سازمانی خیلی مشابه بامفهوم یادگیری محوری می باشد (آرگریس و اسچون، 1978). پیترسنگه درسال 1990 پیشنهاد نمود که یادگیری سازمانی، توانایی افراد را برای دستیابی به اهدافی که آنان تمایل دارند توسعه می دهد (پیترسنگه، 1990).

سینکولا و همکاران، یادگیری محوری را شامل تعهد به یادگیری، تسهیم دیدگاه (بینش مشترک)و روشن فکری(آزاد اندیشی)در نظر گرفته اند (سینکولا و همکاران، 1997). بیکر و سینکولا، یادگیری محوری را به عنوان یکی از ابعاد سازمانی که برگرایش سازمان به تحریک ارزش و یادگیری تاثیرگذار می باشد،توصیف کردند که اعضای خود را تشویق به تفکر می کنند (بیکر وسینکولا، 1999). یادگیری محوری منعکس کننده مجموعهای از ارزشهای مرتبط با دانش می باشد که نشان میدهد اثر مستقیمی بر روی یادگیری عالیتر دارد (ناسوشن و همکاران، 2011)

الگوهای اصلی در یادگیری محوری عبارتند از: منبع دانش، تمرکز طریقه – محتوا، ذخیره دانش، انتشار دامنه یادگیری،تمرکز زنجیره ارزش و تمرکز یادگیری. با وجود این که یادگیری محوری مشابه یادگیری سازمانی می باشد، اما هر دو با بینش جدیدی پیوند دارند. یادگیری محوری در مقایسه با یادگیری سازمانی تمرکز بیشتری بر جنبه های فرهنگی دارد (بیکر وسینکولا، 1999).

 

[1] Learning orientation

[2] Jaworski, B. J. and Kohli, A. K. ,1993

[3] March JG,Simon H

[4] Argyris C,Schon D

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

1-سنجش یادگیری محوری در شعب بانک ملی   شهرستان رشت

2-سنجش ارزش  مشتری در شعب بانک ملی  شهرستان رشت

3-مطالعه ارتباط بین یادگیری محوری با ارزش مشتری در بانک ملی  شهرستان رشت

 

1-5)سوالات پژوهش

سوال اصلی پژوهش:

  • آیا بین یادگیری محوری و ارزش مشتری در شعب بانک ملی رشت ارتباط معناداری هست؟

سوال های فرعی پژوهش:

  • آیا بین تعهد به یادگیری و ارزش از دید مشتری در شعب بانک ملی رشت ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین داشتن چشم انداز مشترک کارکنان بانک با ارزش مشتری شعب بانک ملی رشت ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین روشن فکری و ارزش مشتری در شعب بانک ملی رشت ارتباط معناداری هست؟