سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین عوامل موثر بر خرید مجدد بیمه نامه های آتش سوزی

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیات پژوهش

باتوجه به اهداف پژوهش، چارچوب نظری و ضرورت پژوهش مشخص گردید اهداف این پژوهش مطالعه ارتباط بین متغیرهای کیفیت خدمات نماینده بیمه، رضایت مندی بیمه گذار، ارزش ادراک شده بیمه گذار با متغیرهای نیات رفتاری بیمه گذاران شامل قصد توصیه به دیگران بیمه گذار، قصد شکایت بیمه گذار و قصد خرید مجدد بیمه گذار می باشد. لذا روابط بین این متغیرها در غالب فرضیه به تبیین ذیل اظهار می گردد:

1H : کیفیت خدمات ارتباط معنی داری با رضایت مندی بیمه گذار دارد.

2H : کیفیت خدمات ارتباط معنی داری با ارزش ادراک شده بیمه گذار دارد.

3H : کیفیت خدمات ارتباط معنی داری با شکایت بیمه گذار دارد.

4H : کیفیت خدمات ارتباط معنی داری با خرید مجدد بیمه گذار دارد.

5H : کیفیت خدمات ارتباط معنی داری با توصیه به دیگران دارد.

6H : ارزش ادراک شده ارتباط معنی داری با توصیه به دیگران دارد.

7H : ارزش ادراک شده ارتباط معنی داری با خرید مجدد بیمه گذار دارد.

8H : ارزش ادراک شده ارتباط معنی داری با رضایت مندی بیمه گذار دارد.

9H : شکایت ارتباط معنی داری با خرید مجدد بیمه گذار دارد.

10H : شکایت ارتباط معنی داری با توصیه به دیگران دارد.

11H : رضایت مندی ارتباط معنی داری با توصیه به دیگران دارد.

12H : رضایت مندی ارتباط معنی داری با خرید مجدد بیمه گذار دارد.

13H : رضایت مندی ارتباط معنی داری با شکایت دارد.

14H : توصیه به دیگران ارتباط معنی داری با خرید مجدد بیمه گذار دارد.

1 – 7 – تعریف متغیرها

در مدلهای پژوهش علی دو نوع متغیر برونزا(مستقل) و درونزا(وابسته) هست(سرمد و همکاران، 1391). متغیر برونزا متغیری می باشد که تاثیری از سایر متغیرهای مدل طراحی شده را نمی پذیرد و مقدار آن در خارج از مدل طراحی شده تعیین می گردد. و همچنین مقدار آن توسط سایر متغیرهای درون مدل تعیین نمی گردد.

متغیر درونزا متغیری می باشد که، حداقل از یک متغیر دیگر در مدل طراحی شده تاثیر می پذیرد و مقدار آن توسط سایر متغیرهای درون مدل تعیین می گردد(سرمد و همکاران، 1391).

با در نظر داشتن تعریف فوق و براساس مدل پژوهش، متغیرهای این پژوهش به تبیین ذیل می باشند:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

این پژوهش برای بیمه گذاران بیمه نامه های آتش سوزی بیمه ایران استان گیلان و بر روی مدل راجت گرا می باشد و مدل پیشنهادی پژوهش در شکل(1-1) نشان داده شده می باشد. محقق براساس نتایج پژوهش خود، در جستجوی یافتن راهکارهای مناسب برای بهبود شرایط به تبیین ذیل می باشد:

1 – خدمات دهی مناسب جهت حفظ بیمه گذاران فعلی

2 – ارائه استراتژی مناسب برای افزایش فروش بیمه نامه های آتش سوزی

3 – چگونگی نحوه فروش بیمه نامه آتش سوزی

4 – ارائه بیمه نامه های جدید با شرایط ویژه برای تنوع بخشی به بازار بیمه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5 – تبلیغ محصولات بیمه ای جهت آگاهی دادن به مردم برای خریداری انواع پوشش های خطرات بیمه ای

6 – تبلیغات مناسب به مردم در خصوص نحوه پرداخت خسارت

7 – آگاهی دادن به بیمه گذاران برای چگونگی دریافت خسارت

8 – شناسائی راهکار مناسب برای جذب بیمه گذاران جدید

9 – چگونگی فروش سایر بیمه نامه ها به بیمه گذاران فعلی

10 – چگونگی فروش سایر بیمه نامه ها به بیمه گذاران جدید

11 – افزایش آمار ضریب نفوذ بیمه در استان گیلان

تبیین عوامل موثر بر خرید مجدد بیمه نامه های آتش سوزی مورد مطالعه بیمه گذاران بیمه نامه های آتش سوزی شرکت سهامی بیم-MGEKI4NM