سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط یادگیری محوری با ارزش مشتری در شعب بانک ملی رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیه های پژوهش:

فرضیه اصلی پژوهش:

 • بین یادگیری محوری و ارزش مشتری در شعب بانک ملی رشت ارتباط معناداری هست.

 

فرضیه های فرعی پژوهش:

 • بین  تعهد به یادگیری و ارزش از دید مشتری در شعب بانک ملی رشت   ارتباط معناداری هست.
 • بین داشتن چشم انداز مشترک کارکنان بانک با ارزش مشتری شعب بانک ملی رشت ارتباط معناداری هست.
 • بین روشن فکری و ارزش مشتری در شعب بانک ملی رشت ارتباط معناداری هست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 

1-8)تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها:

1-8-1) یادگیری محوری (متغییر مستقل):

 • سینکولا یادگیری را اینگونه تعریف می کند: یادگیری محوری یکی از قابلیت های سازمانی می باشد که بر گرایش سازمان به تولید ارزش و یادگیری دو حلقه ای تاثیر می گذاردو سبب تشویق اعضای سازمان به” فکر کردن خارج از جعبه” می نماید (بیکر وسینکولا، 1999). وشامل تعهد به یادگیری، تسهیم دیدگاه و روشن فکری می باشد.
 • تعهد به یادگیری: میزانی که یک سازمان یادگیری را ارزشیابی و ارتقاء می دهد که این احتمالا یک جو یادگیری را در سازمان رواج می دهد (بیکر وسینکولا، 1999). عملیاتی کردن این متغیر در واقع نمره ای می باشد که از سوالات 1 تا 5 پرسشنامه یادگیری محوری با طیف لیکرت به دست میآید و اندازه توجه و ارزش گذاری سازمان برای یادگیری به عنوان یک مزیت رقابتی و یک سرمایه گذاری، یک وسیله بهسازی و عاملی برای تضمین بقای سازمان و جلوگیری از به خطر افتادن آینده را می سنجد.
 • چشم انداز مشترک: به تمرکز وسیع سازمان بر روی یادگیری تصریح دارد (بیکر وسینکولا، 1999). عملیاتی کردن این متغیر در واقع نمره ای می باشد که از سوالات 6 تا 11 پرسشنامه یادگیری محوری با طیف لیکرت به دست میآید. و اندازه تعهد کارکنان به اهداف سازمان، اندازه آگاهی آنان از آن چیز که که سازمان بدنبال آن می باشد و اندازه سهیم بودن کارکنان در ترسیم آینده و آرمان مشترک سازمان را می سنجد.
 • روشن فکری: خودگشودگی ذهن برای پذیرش افکار و عقاید نو، اشتیاقی برای ارزیابی جریان عادی عملیاتی سازمان با صلاحیت انتقاد کردن وپذیرفتن ایده های جدید می باشد (بیکر وسینکولا، 1999) عملیاتی کردن این متغیر در واقع نمره ای می باشد که از سوالات 12 تا 15پرسشنامه یادگیری محوری با طیف لیکرت به دست میآید و اندازه انتقاد پذیری سازمان از طریق کارکنان، اندازه جو آزاد اندیشی در سازمان، اندازه توجه و ارزش نهادن به ایده های جدید و اندازه تشویق کارکنان در ارائه و مشارکت در ایده های جدیدی که در راستای موفقیت سازمان می باشند را می سنجد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

1-سنجش یادگیری محوری در شعب بانک ملی   شهرستان رشت

2-سنجش ارزش  مشتری در شعب بانک ملی  شهرستان رشت

3-مطالعه ارتباط بین یادگیری محوری با ارزش مشتری در بانک ملی  شهرستان رشت

 

1-5)سوالات پژوهش

سوال اصلی پژوهش:

 • آیا بین یادگیری محوری و ارزش مشتری در شعب بانک ملی رشت ارتباط معناداری هست؟

سوال های فرعی پژوهش:

 • آیا بین تعهد به یادگیری و ارزش از دید مشتری در شعب بانک ملی رشت ارتباط معناداری هست؟
 • آیا بین داشتن چشم انداز مشترک کارکنان بانک با ارزش مشتری شعب بانک ملی رشت ارتباط معناداری هست؟
 • آیا بین روشن فکری و ارزش مشتری در شعب بانک ملی رشت ارتباط معناداری هست؟