سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین نهادینه سازی اصول اخلاقی و کیفیت زندگی کاری و پیامدهای شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف عملیاتی کیفیت زندگی کاری: این مفهوم با شاخصهایی نظیر فراهم کردن مزایای درمانی و بهداشتی مناسب، برخورداری از امنیت شغلی، تکریم به فرد به عنوان یک عضو سازمان، احساس خوب داشتن در جامعه ناشی از کار فعلی سنجیده می گردد (Marta et al, 2013).

تعریف مفهومی رضایت شغلی: رضایت شغلی به احساسات کلی فرد نسبت به شغلش و ارزیابی که در مورد شغل خود انجام می دهد، اطلاق می گردد. به گونه کلی رضایت شغلی نوعی توجه نسبت به محیط کار خود می باشد (حیدری تفرشی و دریابگیان، 1390).

تعریف عملیاتی رضایت شغلی: این مفهوم با شاخصهایی همچون تکراری نبودن، نیاز به خلاقیت داشتن، احساس سودمندی، انتعطاف پذیری سرپرست، ارائه بازخورد و ارتقا بر اساس شایستگی و توانایی سنجیده می گردد (Koonme et al, 2010).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تعریف مفهومی تعهد سازمانی: ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻳﻚ ﻧﮕﺮش درﺑﺎره وﻓﺎداری ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻳﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻓﺮاد در ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﺗﻮﺟﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و رﻓﺎه ﺳﺎزﻣﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ. در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺖ در ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﻌﻬﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ، ﺗﻌﻬﺪ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ آزادی ﻋﻤﻞ را ﻣﺤﺪود ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﭘﻮرﺗﺮ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ را درﺟﻪ ﻧﺴﺒﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻮﻳﺖ ﻓﺮد ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺸﺎرﻛﺖ او در آن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮده اﻧﺪ(خنیفر و همکاران، 1388).

تعریف عملیاتی تعهد سازمانی: این مفهوم با شاخصهایی همچون حس مسئولیت مشترک نسبت به معضلات سازمان، احساس خوشحالی از عضو بودن در سازمان، ترس از عواقب ترک شرکت، وفاداری به سازمان به عنوان یک وظیفه اخلاقی سنجیده می گردد(Koonme et al, 2010).

تعریف مفهومی روحیه کار تیمی: روحیه کار تیمی به شرایطی اطلاق می گردد که طی آن مهارتها، ایده­ها و عقاید کارکنان با یکدیگر همراستا شده و از طریق ایجاد حس مالکیت نسبت به وظیفه و شغل، بهترین توانایی خود را برای انجام وظیفه به کار گیرند(Koonme et al, 2010).

تعریف عملیاتی روحیه کار تیمی: ایم مفهوم با شاخصهایی نظیر تصمیم گیری بهتر تیم نسبت به فرد، اندازه یادگیری کار تیمی در سازمان، افزایش اثربخشی در نتیجه کار تیمی و لذت بخش بودن کار در تیم مورد سنجش قرار می گیرد(Koonme et al, 2010).

 

1-7- قلمرو پژوهش

قلمرو موضوعی: موضوع پژوهش حاضر در حوزه مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی می باشد.

قلمرو مکانی: پژوهش حاضر در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان گیلان انجام شده می باشد.

قلمرو زمانی: این پژوهش در بازه زمانی بهمن 1392 تا مرداد 1393 صورت گرفته می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف پژوهش حاضر به تبیین زیر می باشد:

1- سنجش اندازه نهادینه سازی اصول اخلاقی

2- سنجش کیفیت زندگی کاری کارکنان

3- سنجش وضعیت ابعاد پیامد شغلی مانند رضایت شغلی، تعهد سازمانی و روحیه کار تیمی کارکنان

4- مطالعه روابط بین متغیرهای پژوهش