سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط یادگیری محوری با ارزش مشتری در شعب بانک ملی رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور:

ناسوشن و ماوندا[1] ( 2007) به مطالعه تاثیر قابلیتهای سازمانی بر ارزش مشتری پرداختند نتایج تحقیقات نشان داد در میان متغیرهای فرهنگی سازمان، کارافرینی و بازارگرایی به اندازه قابل توجهی دارای ارتباط معناداری با ارزش مشتری هستند. وقابلیت های اجرایی، شیوه های منابع انسانی ونوآوری به اندازه قابل توجهی دارای ارتباط معناداری با ارزش مشتری از دیدگاه مدیران  می باشد. این مطالعه نشان داد که مدیران بایستی چشم انداز مشتری را به عنوان یک راهنمای مفید برای بکارگیری منابع و یک منبع بالقوه برای ایجاد مزیت رقابتی پایدار اتخاذ نمایند. این امر سازمان ها را به سرمایه گذاری در توانایی هایی که برای مشتریان با ارزش می باشد قادر می سازد (ناسوشن و ماوندا، 2007).

وانگ و احمد در تحقیقی به عنوان  یادگیری محوری و نوآوری به عنوان الگوهای  آتی برای موفقیت سازمانی، نشان دادند که سازمان ها نیاز به پیاده سازی بالاترین سطوح یادگیری ترکیبی با کیفیت خلاق و نوآوری ارزش دارند. یادگیری محوری روابط میان مشتریان را افزایش میدهد همانطور که سازمانها را در ایجاد فرایندهای پردازش اطلاعات و قابلیتهای مورد نیاز برای درک نیازهای مشتریان یاری می رساند (وانگ و احمد، 2002).

لایو و ویو[2]  (2010) ضمن مطالعه بازار اقتصادی تایوان به ارتباط ی مثبت بین یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی تأکید نموده اند (لایو و ویو، 2010).

لین و همکاران[3] ( 2008) با مطالعه 333 شرکت خلاق و نوآور در تایوان به ارتباط ی مثبت بین بازارمحوری و یادگیری محوری تصریح نموده اند (لین و همکاران، 2008).

اسلاتر و نارور (1994) استدلال نمودند که بدون داشتن توانایی لازم به مقصود یادگیری، بازارگرایی اثر مثبتی بر روی عملکرد نخواهد داشت. پس، بازارگرایی میتواند یادگیری محوری را پس از بهبود عملکرد سازمانی ترویج نماید. این مطالعه براهمیت کارآفرینی و کسب و کار محوری (یادگیری محوری، بازارگرایی یکپارچه و شیوه های منابع انسانی ) مرتبط با نوآوری و ارزش مشتری تاکید دارد. از این رو به مطالعه تاثیر کارآفرینی و کسب وکار محوری بر نوآوری و ارزش مشتری می پردازد (اسلاتر و نارور، 1994).

الیگری و ریکاردو (2013) در مقاله ای تحت عنوان “ارتباط جهت گیری کارافرینی و عملکرد شرکت: تأثیر یادگیری سازمانی، قابلیت و عملکرد نواوری” باپیشنهاد یک تصویر وسیع تر که شامل دو مرحله واسطه قابلیت یادگیری سازمانی (OLC) و عملکرد نواوری می گردد، در عملکرد و جهت گیری  کارافرینی مشارکت می نماید. این مطالعه همچنین تبیین تفاوتهای عملکرد شرکت درون صنعت به وسیله EO را فراهم می کند. از مدلسازی معادله ساختاری برای ازمودن فرضیه ها در مورد مجموعه داده روشهای کاشی و سرامیک ایتالیا و اسپانیا بهره گیری می نماید. نتایج از مدل مفهومی طرفداری می کند و این سودمندی را در تبیین تفاوتها در عملکرد شرکت درون صنعت تبیین می دهد. یافته ها پیشنهاد می کند که OLC و عملکرد نواوری بایستی به مقصود بالا بردن ارتباط عملکرد مثبت EO ، بوسیله مدیران ارتقا داده گردد (الیگری و ریکاردو، 2013).

[1] N. Nasution& T. Mavondo,2008

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] Liao and Wu,2010

[3] Lin et al,2008

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

1-سنجش یادگیری محوری در شعب بانک ملی   شهرستان رشت

2-سنجش ارزش  مشتری در شعب بانک ملی  شهرستان رشت

3-مطالعه ارتباط بین یادگیری محوری با ارزش مشتری در بانک ملی  شهرستان رشت

 

1-5)سوالات پژوهش

سوال اصلی پژوهش:

  • آیا بین یادگیری محوری و ارزش مشتری در شعب بانک ملی رشت ارتباط معناداری هست؟

سوال های فرعی پژوهش:

  • آیا بین تعهد به یادگیری و ارزش از دید مشتری در شعب بانک ملی رشت ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین داشتن چشم انداز مشترک کارکنان بانک با ارزش مشتری شعب بانک ملی رشت ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین روشن فکری و ارزش مشتری در شعب بانک ملی رشت ارتباط معناداری هست؟