سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین ارتباط تعهد سازمانی و عدالت سازمانی با عملکرد شغلی در صنعت بیمه

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه:

عدالت و اجرای آن یکی از نیازهای اساسی و فطری بشر می باشد که همواره در طول تاریخ وجود آن بستری مناسب جهت توسعه جوامع انسانی فراهم کرده می باشد .پس از انقلاب صنعتی و مکانیزه شدن جوامع بشری،سازمانها چنان بر زندگی بشر سیطره افکنده اند که هر بشر از لحظه تولد تا مرگ مستقیما” وابسته به آنها می باشد و امروزه زندگی بدون وجود سازمانها قابل تصور نیست.پس اجرای عدالت در جامعه منوط به وجود عدالت در سازمانهاست.(مرامی 1378)

امروزه یکی از مهم‌ترین موضوعات ارزشی و مورد توجه و تأکید مدیریت منابع انسانی، عدالت سازمانی می باشد. در نظر داشتن این امر، بیانگر اهمیتی می باشد که مدیران برای نیروی انسانی به عنوان یکی از سرمایه های با ارزش قایل هستند. از ‎ طرف دیگر، سازمانها در فضای رقابتی در پی کسب رضایت مشتریان و جذب ‎ ‎آنان می باشند که لازمه بقا و استمرار حیات آنهاست (زینالی صومعه، 1383). این امر مسیر نمی‎گردد، مگر اینکه به عدالت سازمانی توجه ویژه ای گردد، زیرا عدالت به مثابه عامل حیات و بقای سازمانها و نظامهای اجتماعی شناخته شده می باشد.(پورعزت 1381)عدالت سازمانی ادراک افراد از منصفانه بودن رفتار سازمان با آنها می باشد.حسن برخورد غیر منصفانه سازمان با کارکنان باعث تضعیف روحیه آن ها و جابجایی و ترک شغل و حتی در مواردی تقابل و رودر رویی با مسئولین سازمان می گردد.درک کارکنان از برخوردهای منصفانه در محیط کار به شناسایی سه جزء متفاوت از عدالت در سازمان یعنی عدالت توزیعی ، عدالت رویه ای و عدالت تعاملی منجر گردیده می باشد.(الوانی و همکاران1387)

ضرورت و اهمیت رعایت سازمانی، به دلیل تأثیر حایز اهمیت کارکنان در ارائه خدمات به مشتریان و جلب رضایت آنها در زمینه مسائل پرسنلی، بیشتر مد نظر ‎قرار می گیرد، زیرا رفتار عادلانه سازمان با کارکنان، منجر به تعامل و برخورد مناسب کارکنان سازمان با مشتریان و مراجعه‌کنندگان شده و در نهایت موجب ‎افزایش وفاداری و رضایت آنها می گردد که در بلندمدت ضامن بقای سازمان می باشد.(زینالی صومعه 1383)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش این پژوهش براساس مساله‌های تبیین شده عبارتند از:

سنجش اندازه عدالت سازمانی در صنعت بیمه استان گیلان؛

سنجش اندازه تعهد سازمانی در صنعت بیمه استان گیلان؛

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سنجش عملکرد شغلی در صنعت بیمه استان گیلان؛

سنجش ارتباط بین عدالت سازمانی و عملکرد شغلی در صنعت بیمه استان گیلان؛

سنجش ارتباط بین تعهد سازمانی و عملکرد شغلی در صنعت بیمه استان گیلان؛

سنجش ارتباط بین تعهد سازمانی و عدالت سازمانی در صنعت بیمه استان گیلان.