سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین نهادینه سازی اصول اخلاقی و کیفیت زندگی کاری و پیامدهای شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف عملیاتی کیفیت زندگی کاری

یکی از صاحبنظران بر این اعتقاد می باشد که به مقصود عملیاتی کردن مفهوم کیفیت زندگی کاری و یافتن تعبیر عملی آن می توان گفت که این مفهوم زمانی به بهترین وجه قابل درک خواهد بود که آن را به عنوان یک هدف، به عنوان فرآیندی که آن هدف را محقق می نماید و به عنوان فلسفه­ای که تعیین کننده روش مدیریت افراد (کارکنان) می باشد در نظر بگیریم(شهبازی و همکاران، 1388).

کیفیت زندگی کاری به عنوان یک هدف، بهبود عملکرد سازمانی از طریق ایجاد مشاغل و محیط های کاری چالشی­تر، راضی کننده تر و مؤثرتر برای افراد در کلیه سطوح سازمان. کیفیت زندگی کاری به عنوان یک فرآیند، فراخوانی کوشش ها به مقصود محقق کردن هدف فوق از طریق دخالت دادن و مشارکت فعال کلیه افراد سازمان. افراد از طریق دخالت فعال خود می توانند مشارکت معناداری را در سازمان داشته و احساس رضایتمندی بیشتری را تجربه کنند و به پیشرفت و رشد شخصی خود مباهات کنند(سلطانزاده و همکاران، 1391).

کیفیت زندگی کاری به عنوان یک فلسفه، در نظر داشتن افراد به عنوان دارایی هایی که بایستی خود را به منصه ظهور رسانده و بالنده شوند و قادرند دانش، مهارت ها و تجربه و تعهد خود را در اختیار سازمان قرار دهند نه به عنوان هزینه­هایی که اضافه بر تولید بوده و بایستی کنترل شوند. نویسندگان دیگری بر این اعتقادند که کیفیت زندگی کاری را از طریق تشریح بعضی از فعالیت هایی که ممکن می باشد به عنوان معرف کوشش های کیفیت زندگی کاری گردد، به صورت عملیاتی تعریف نمود. اگر چه این تعریف شاید دامنه وسیعی از فعالیت ها را شامل می گردد اما بعضی از برجسته ترین این فعالیتها به تبیین زیر می باشد(شریف زاده و خیر اندیش، 1388).

1- مشارکت، دخالت دادن افراد کلیه سطوح سازمانی در تصمیم گیری .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- تجدید ساختار کار، طراحی دوباره مشاغل، نظام ها و ساختارهای کار به مقصود فراهم کردن زمینه آزادی بیشتر کارکنان در انجام کار.

3- پاداش، ایجاد نظام های پاداشی که عادلانه، متناسب و متناسب با عملکرد کاری کارکنان باشد.

4- بهبود محیط کار، دلپذیر کردن جایگاه کاری کارکنان به گونه ای که بتواند نیازهای فردی آنان را پاسخگو باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف پژوهش حاضر به تبیین زیر می باشد:

1- سنجش اندازه نهادینه سازی اصول اخلاقی

2- سنجش کیفیت زندگی کاری کارکنان

3- سنجش وضعیت ابعاد پیامد شغلی مانند رضایت شغلی، تعهد سازمانی و روحیه کار تیمی کارکنان

4- مطالعه روابط بین متغیرهای پژوهش