سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

ارتباط بین شایستگی های رهبری روسای شعب و اشتیاق شغلی کارکنان

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف نظری و  عملیاتی متغیرها

اشتیاق شغلی: اشتیاق شغلی یک وضعیت مثبت و رضایت بخش ذهنی در ارتباط با کار می باشد که در این وضعیت شخص احساس نیرومندی و ارتباط موثر با فعالیتهای کارش دارد و خودش را به عنوان فردی توانمند برای پاسخگویی به تقاضاهای شغلی می داند. اشتیاق شغلی چیزی بیش از یک وضعیت هیجانی گذرا و خاص می باشد و یک حالت پایای سرایت کننده و هیجانی شناختی دارد که بر روی یک موضوع، واقعه یا رفتار خاص متمرکز می گردد. اشتیاق شغلی با سه بعد نیرومندی، وقف خود و جذب مشخص می گردد. نیرومندی به سطوح بالای انرژی و پایداری ذهنی در هنگام کار تصریح دارد. مقصود از وقف خود، داشتن حس معناداری، جدیت، الهام، غرور و چالش در کار می باشد. جذب، تمرکز داشتن و شادمانه به کار مشغول شدن می باشد(Schaufeli &Bakker,2004).

شایستگی رهبر: شایستگی رهبر عبارت می باشد از ترکیبی از انگیزش، نگرشها و ارزشها، رفتارها، خودآگاهی ، دانش، مهارتهای شناختی و دیگر خصایصی که می توان مورد سنجش قرار داد و اینکه به تبع آن می توان عملکرد عالی را از عملکرد متوسط تشخیص داد(Stroud,2009).

مدل شایستگی رهبر دارای ابعاد درستی، تفکر استراتژیک، توسعه سازمان، همکاری و خودآگاهی می باشد که در این پژوهش به وسیله پرسشنامه 360 درجه مورد سنجش قرار گرفته می باشد.

1-8) قلمرو پژوهش

به مقصود مطالعه عوامل تاثیرگذار بر اشتیاق شغلی، مرزهای زیر به عنوان قلمرو مشخص شده اند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-8-1) قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی این پژوهش ،با تاکید بر رفتار کارکنان از جهت اشتیاق شغلی،در حوزه مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته قرار دارد.

1-8-2) قلمرو زمانی

این پژوهش در بازه زمانی شهریور ماه 1392 تا بهمن ماه 1392 انجام شده می باشد.

1-8-3) قلمرو مکانی

قلمرو مکانی پژوهش ،کارکنان شعب بانک کشاورزی در استان گیلان می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

) هدف های پژوهش

بر اساس سند تبیین شده در پژوهش حاضر اهداف چندی به تبیین زیر تعریف شده اند:

1- تعیین ارتباط بین شایستگی رهبری و اشتیاق شغلی کارکنان در بانک کشاورزی استان گیلان

2-سنجش متغیرهای اشتیاق شغلی کارمند ،شایستگی رهبری کارکنان در بانک کشاورزی استان گیلان

3-سنجش مولفه های اشتیاق شغلی و شایستگی رهبر مدیران بانک کشاورزی استان گیلان

ارتباط بین شایستگی های رهبری روسای شعب و اشتیاق شغلی کارکنان بانک کشاورزی استان گیلان