سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین ارتباط تعهد سازمانی و عدالت سازمانی با عملکرد شغلی در صنعت بیمه

قسمتی از متن پایان نامه :

واکنشهای نظری واحساسی نسبت به پیامد های خاص، سازمان وسرپرست

واکنشهای نظری واحساسی نسبت به سازمان اکثرا توسط الگوهای عدالت رویه ای پیش بینی شده اند. برای مثال لیند و تیلر اثر مثبت قوی عدالت رویه ای بر تعهد سازمانی و بر کاهش تعارض درون سازمانهارا پیش بینی کرده اند. تحقیقات همچنین روابط قوی‌تری را بین عدالت رویه ای و نگرشها در مقایسه با عدالت توزیعی و نگرشها نشان داده اند. عدالت رویه ای واکنشهای شناختی را نسبت به سازمان پیش بینی کرده می باشد که بر واکنشهای نظری نسبت به مدیران و تصمیماتشان مؤثر می باشد. برای مثال فرض شده می باشد اعتماد به سرپرست بیشتر با عدالت تعاملی تا عدالت رویه ای مرتبط می باشد. (Charash&Spector) پیش شرط‌ ها و پیامدهای عدالت در سازمان را نشان می دهد.

2-7) نتیجه گیری:

عدالت به عنوان یک نیاز اساسی برای زندگی جمعی انسانها همیشه در طول تاریخ مطرح بوده می باشد. امروزه با در نظر داشتن تأثیر فراگیر و همه جانبه سازمانها در زندگی اجتماعی انسانها تأثیر عدالت در ســازمانها بیش از پیش آشکارتر شده می باشد. سازمانهای امروزی در واقع مینیاتوری از جامعه بوده و تحقق عدالت در آنها به منزله تحقق عدالت در سطح جامعه می باشد. به همین دلیل امروزه عدالت سازمانی به مانند سایر متغیرهای مهم در رفتار سازمانی منجمله تعهد سازمانی و رضایت شغلی جایگاه خاصی را در متون مدیریت پیدا کرده می باشد. تحقیقات و مطالعات در این حوزه آهنگ رو به رشدی را نشان می‌دهد و حاصل این تحقیقات دستاوردهای جدید در این حوزه بوده می باشد. مع الوصف مدیران در سازمانهای امروزی نمی توانند نسبت به این موضع بی‌تفاوت باشند زیرا که عدالت به مانند سایر نیازهای انسانی به عنوان یک نیاز مطرح بوده و هست. چنانچه مدیران سازمانها به دنبال پیشرفت و بهبود در سازمان هستند بایستی قادر باشند درک وجود عدالت در سازمانشان را در کارکنان به وجودآورند.

بخش دوم: تعهد سازمانی

2-8) مقدمه:

یکی از عوامل کلیدی و تأثیرگذار تعهد سازمانی می باشد که تأثیر چشمگیری بر عملکرد کارکنان دارد و موجب افزایش سطح تعهد به سازمان می‎گردد (Rylander, 2003).

مطالعه و شناخت کارکنان متعهد می‎تواند در فرایند اثربخشی به مدیران منابع انسانی در مراحل مختلف طریقه مدیریت منابع انسانی کمک شایانی نماید. تعهد سازمانی بر کاهش غیبت، افزایش ماندگاری، تعلق و وفاداری، بهره‎وری، پذیرش راهبرد و هنجارها و ارزشهای سازمانی تأثیر عمده‎ای دارد. مطالعات و بررسیهای مربوط به تعهد کارکنان در سازمان، به کاهش هزینه‎های هنگفت ناشی از ترک خدمت و جذب نیروهای جدید و نیز بهبود شاخصهای کلیدی عملکرد منجر می گردد (دولت‎آبادی فراهانی، 1378). در بین نگرشهای شغلی تعهد سازمانی به خاطر روابطی که با انگیزش و درگیری شغلی و غیبت و ترک خدمت دارد مورد توجه زیادی قرار گرفته می باشد.تعهد سازمانی به عنوان پیوند عاطفی بین کارکنان و سازمانشان تعریف شده می باشد.Buonocore 2010)). تعهد سازمانی یک توجه می باشد. یک حالت روانی می باشد که نشان دهنده نوعی تمایل، نیاز و الزام جهت ادامه اشتغال در یک سازمان می‌باشد. تمایل یعنی علاقه و خواست قلبی فرد برای ادامه خدمت در سازمان، نیاز یعنی فرد به خاطر سرمایه‌گذاری‌هایی که در سازمان کرده ناچار به ادامه خدمت در آن می باشد و الزام عبارت از دین، مسؤولیت و تکلیفی می باشد که فرد در برابر سازمان دارد و خود را ملزم به ماندن در آن می‌بیند از دیدگاهی دیگر، تعهد سازمانی نوعی احساس وابستگی و تعلق خاطر به سازمان می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش این پژوهش براساس مساله‌های تبیین شده عبارتند از:

سنجش اندازه عدالت سازمانی در صنعت بیمه استان گیلان؛

سنجش اندازه تعهد سازمانی در صنعت بیمه استان گیلان؛

سنجش عملکرد شغلی در صنعت بیمه استان گیلان؛

سنجش ارتباط بین عدالت سازمانی و عملکرد شغلی در صنعت بیمه استان گیلان؛

سنجش ارتباط بین تعهد سازمانی و عملکرد شغلی در صنعت بیمه استان گیلان؛

سنجش ارتباط بین تعهد سازمانی و عدالت سازمانی در صنعت بیمه استان گیلان.