سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط یادگیری محوری با ارزش مشتری در شعب بانک ملی رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

نمونه گیری و برآورد حجم نمونه

نمونه بخشی از جامعه می باشد که معرف آن می باشد و به بیانی دیگر نمونه عبارت می باشد از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که اظهار کننده ویژگی های اصلی جامعه باشد (خاکی، آذر،1380). همچنین مطالعه کل یک جمعیت ممکن می باشد طولانی و طاقت فرسا باشد، و نیز می تواند بسیار گران و کمی هم غیر ممکن باشد. با در نظر داشتن محدودیت منابع پژوهشی، نمونه گیری نه تنها هزینه های مطالعه را کاهش می دهد، بلکه برای هر بودجه ثابتی می تواند گستره ی پوشش مطالعه را کاهش دهد. در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی ساده بهره گیری شده می باشد. برای بدست آوردن حجم نمونه از فرمول زیر بهره گیری شده می باشد برای محاسبه حجم نمونه زمانی که حجم جامعه معلوم می باشد :

حجم نمونه=      39.570746324562

=اندازه متغیر مورد مطالعه مطابق توزیع نرمال استاندارد با سطح عدم اطمینان  ( وZ2 برابر 8416/3 بهره گیری گردید.

= اندازه خطای برآورد نمونه که دراین پژوهش 05/0 می‌باشد.

= واریانس نمونه (براساس متغیر مورد مطالعه)

α= سطح عدم اطمینان معادل 5 درصد.

در این فرمول N حجم جامعه می باشد. که برابر با تعداد شعب یعنی 44 می باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

1-سنجش یادگیری محوری در شعب بانک ملی   شهرستان رشت

2-سنجش ارزش  مشتری در شعب بانک ملی  شهرستان رشت

3-مطالعه ارتباط بین یادگیری محوری با ارزش مشتری در بانک ملی  شهرستان رشت

 

1-5)سوالات پژوهش

سوال اصلی پژوهش:

  • آیا بین یادگیری محوری و ارزش مشتری در شعب بانک ملی رشت ارتباط معناداری هست؟

سوال های فرعی پژوهش:

  • آیا بین تعهد به یادگیری و ارزش از دید مشتری در شعب بانک ملی رشت ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین داشتن چشم انداز مشترک کارکنان بانک با ارزش مشتری شعب بانک ملی رشت ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین روشن فکری و ارزش مشتری در شعب بانک ملی رشت ارتباط معناداری هست؟