سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین نهادینه سازی اصول اخلاقی و کیفیت زندگی کاری و پیامدهای شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

نظریه استیفن رابینز:

محتوا و طرح مشاغل، قرن ها مهندسان و اقتصاد دانان را به خود جلب کرده می باشد. مثلاً آدام اسمیت بیش از دویست سال قبل در مورد نظام های اقتصادی تخصصی کردن تقسیم مشاغل به قطعات کوچکتر و کوچکتر مطالبی نوشت. در ابتدای قرن حاضر فردریک تیلور مدیریت علمی را که تقریباً هوادار نظام بخشیدن به مشاغل و نظم بخشیدن به آنها بود عنوان نمود، در واقع تا دهه 1950 طرح مشاغل در اصل با تخصصی کردن مشاغل مترادف بود. اما در این سی سال اخیر، روانشناسان، جامعه شناسان و دیگر دانشمندان اجتماعی آرام آرام ذهن خود را به عنایت به نیازهای انسانی کارمندان معطوف داشتند که این کار به مراعات مسایل انسانی در محتوای مشاغل و شیوه های ممکن دیگر، علاوه بر تخصصی کردن کارها انجامیده می باشد. امروزه ما این شقوق دیگر را که برنامه کیفیت زندگی کاری(Q. W. L)  نامگذاری کرده ایم، برچسبی شده می باشد برای اظهار نظریه های اخیر طرح شغل به مقصود افزایش رضایت خاطر کارمند و استعدادهای تولیدی او(ضیایی بیگدلی، 1388).

 

نظریه والتون: وی هشت متغیر اصلی را به عنوان هدف افزایش کیفیت زندگی کاری مورد توجه قرار می‎دهد. نکته مهمی که بایستی به آن توجه نمود آن می باشد که همه این متغیرها با یکدیگر ارتباط دارند، پس تاکید بر یک یا چندتای از آن ها کافی به نظر نمی رسد. به هر حال متغیرهای مورد نظر والتون در زیر مورد رسیدگی قرار می گیرند(ضیایی بیگدلی، 1388).

الف- حقوق کافی و منصفانه، مقصود از حقوق کافی و منصفانه آن می باشد که به کارکنان سازمان حقوقی پرداخت گردد که تساوی درون سازمانی از آن استنباط گردد.

ب- ایمنی و بهداشت کاری، هدف ایمنی و بهداشت کاری شامل برقراری ساعات کار معقول و شرایط فیزیکی کاری دارای حداقل خطر و ایجاد محدودیت های سنی برای اشتغال به کار می رود.

ج- تأمین فرصت کاربرد و بهبود توانایی های انسانی، هدف این متغیر آن می باشد که فرصت هایی همچون بهره گیری از استقلال و خود کنترلی بهره مند شدن از مهارت های گوناگون، دسترسی به اطلاعات مربوط به آینده برنامه ریزی و اجرای فعالیتها برای کارکنان فراهم گردد.

د- تامین فرصت امنیت و رشد مداوم، این امر از طریق بهبود توانایی های فردی، فرصت های پیشرفت، امنیت درآمد و اشتغال تأمین می گردد.

ه- یکپارچگی و یا انسجام اجتماعی در سازمان، عدم تعصب نسبت به نژاد و جنس و کسب زندگی نیروی کار، تحرک به سوی بالای سلسله مراتب سازمانی، ایجاد حس اجتماعی بودن در سازمانها، آزادی افراد در اظهار ایده ها و احساساتشان به هم مانند مواردی می باشد که به ایجاد یکپارچگی سازمانی کمک می کند.

و- قانون گرایی در سازمان، این متغیر در قالب آزادی سخن (حق ابراز مخالفت با توجه های سرپرست در سازمان بدون ترسی از طرف وی )برابر (حق واکنش در برابر همه مسایل شامل طرح دستمزد، پاداش ها و امنیت شغلی ) و نافذ بودن سلطه قانون نسبت به سلطه انسانی مورد توجه قرار می گیرند.

ن- کار و فضای زندگی، ایجاد وابستگی مستقیم تر کار به فضای کل زندگی از طریق برقراری مفهوم تعادل بین وقت کارگر در محل کار و وقت او برای خانواده اش می تواند به اندازه زیادی تعادل میان کار و زندگی فرد را ایجاد نماید.

ی- وابستگی اجتماعی زندگی کاری، در این ارتباط مباحث زیادی مطرح شده می باشد. به این معنی که تأثیر‎های سودمند اجتماعی سازمان و اثرات صدمات اجتماعی و فعالیت های آن به گونه فزاینده ایی مسایل اصلی کارکنان شده اند. چنین برداشت می گردد که سازما نهایی که مسئولیت اجتماعی خود را احساس نمی‎کنند موجبات حقیر شمردن ارزش کار و حرفه کارکنانشان که مبنایی برای ارضاء نیاز خود احترامی آن‎ها می باشد را فراهم می آورند(ضیایی بیگدلی، 1388).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف پژوهش حاضر به تبیین زیر می باشد:

1- سنجش اندازه نهادینه سازی اصول اخلاقی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- سنجش کیفیت زندگی کاری کارکنان

3- سنجش وضعیت ابعاد پیامد شغلی مانند رضایت شغلی، تعهد سازمانی و روحیه کار تیمی کارکنان

4- مطالعه روابط بین متغیرهای پژوهش