سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت ومدیریت سود

قسمتی از متن پایان نامه :

– جامعه ی آماری

جامعه ی آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی بین سالهای 1387 الی 1391 می باشد.

 

1-13- روش وطرح نمونه برداری

در این پژوهش، آن دسته از شرکت های عضو جامعه ی آماری، که دارای یک سری ویژگی های مورد نظر باشند، به روش غربالگری به عنوان نمونه انتخاب می شوند. که این ویژگی ها عبارتند از:

  1. اطلاعات کامل هر یک از شرکتها مورد مطالعه وجود داشته باشد.
  2. پایان سال مالی شرکتهای مورد مطالعه 29 اسفند ماه باشد
  3. . شرکتها در طول دوره ی پژوهش تغییر سال مالی نداده باشند.
  4. نماد معاملاتی شرکت ها بیش از 4 ماه متوقف نشده باشد.
  5. شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی نباشد.

تعدادهرکدام ازشرکت های نام برده ازقرار زیراست:

کل شرکت های پذیرفته شده درسازمان بورس اوراق بهادارازسال1387 لغایت 1391                                 407

شرکت هایی که اطلاعات کامل آن ها دردسترس نبود            (9)

شرکت هایی که پایان سال مالی آن ها 29 اسفند ماه نبوده                                        (145)

شرکتهایی که در طول دوره پژوهش مورد مطالعه تغییرسال مالی داده باشند                          (37)

نماد معاملاتی شرکت ها بیش از 4  ماه متوقف شده باشد.                                                       ( 39 )

شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی باشد                                                 (83) 

کل شرکت های نمونه                               94

 

1-14- ابزار گردآوری داده ها

داده های موردنظر ازطریق جمع آوری داده های شرکت های منتخب ومراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی آن ها ومراجعه به سایت اینترنتی مدیریت پژوهش، توسعه ومطالعات اسلامی – سازمان بورس اوراق بهادار (www. rdis. ir) واستفاده ازاطلاعات مالی سازمان مدیریت صنعتی و بهره مندی ازطرح رتبه بندی  IMI-100 این سازمان و اطلاعات سایت کدال(www. codal. ir) ونیز بااستفاده ازبانک اطلاعاتی نرم افزارهای رهاوردنوین انجام گردید.

 

1-15- ابزار تجزیه تحلیل

تجزیه تحلیل داده های  پژوهش از طریق بکارگیری آزمون های آماری  وبه کمک نرم افزارEviews7 انجام گردید.

 

1-16- تعریف مفهومی وعملیاتی واژه های کلیدی پژوهش

 

1-16-1- تعریف مفهومی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-16-1-1- اقلام تعهدی

سودحسابداری درسیستم حسابداری تعهدی از دوقسم؛جریانات نقدی واقلام تعهدی  تشکیل شده می باشد. (لیووهمکاران[1]، 2010).

معمولا بهره گیری از مبنای تعهدی موجب متفاوت شدن اندازه سود عملیاتی گزارش شده با خالص جریان های نقدی حاصل ازعملیات وگزارش یک سری اقلام تعهدی درصورتهای مالی می گردد. (ثقفی وهاشمی، 1383؛ مشایخی وشریعتی ایوری، 1388)

[1]. Liu

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4- اهداف پژوهش

 

1-4-1- اهداف علمی

 

1-4-1-1- تبیین  تأثیر نظارت وام دهندگان بربدهی های کوتاه مدت.

1-4-1-2- تبیین ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت ورفتارمدیریت سود مبتنی براقلام تعهدی.

1-4-2- اهداف کاربردی

 

1-4-2-1- ارتقای امورمالی وحسابداری.

1-4-2-2 ارتقای کیفیت صورتهای مالی بواسطه متغیربدهی های کوتاه مدت

1-4-2-3- ارائه راهکاری به منظورکاهش رفتارهای فرصت طلبانه کارمندان  ومدیران شرکت ها.

 

مطالعه ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت و مدیریت سود مبتنی براقلام تعهدی درشرکت های رتبه بندی شده سازمان مدیریت صنعتی -DDN905UW