سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت ومدیریت سود

قسمتی از متن پایان نامه :

– مقایسه سود در حسابداری نقدی وتعهدی

درآمدهای فروش یک دوره الزاما مساوی دریافتهای نقدی درآن دوره نیست. وهمین گونه، هزینه های یک دوره نیز ممکن می باشد باپرداختهای نقدی آن دوره مساوی نباشد. یک روش اندازگیری سود، مبتنی بر”حسابداری نقدی” می باشد. دراین روش، فروش ها تا زمان دریافت نقدی آن ثبت نمی گردد. به همین نحو، اقلام بهای تمام شده وهزینه ها نیز در دوره ای ازفروش کسرمی گردد که عملا پرداخت می گردد. پس هیچ کدام ازمفاهیم ” تحقق” یا” تطابق هزینه با درآمد” دراین روش کاربرد ندارد (شباهنگ، 1375، ص70).

بعبارت دیگر تنها”حسابداری تعهدی” که مبتنی برمفاهیم اساسی” تحقق درآمد” و” تطابق هزینه با درآمد” می باشد درچارچوب “اصول پذیرفته شده ” حسابداری قراردارد. (شباهنگ، 1375، ص73)

هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی  می گوید:اطلاعات سود بنگاه اقتصادی براساس حسابداری تعهدی (نسبت به اطلاعات محدود شده به دریافت ها و پرداخت های نقدی) عموماً شاخص بهتری از توانایی جاری و مداوم آنها در ایجاد جریان نقد فراهم می‎کند (امینی وهمکاران، 1389).

 

2-2-3- هدف ازگزارشگری مالی

هدف گزارشگری مالی فراهم آوردن اطلاعاتی می باشد که سرمایه گذاران، بستانکاران وسایراستفاه کنندگان را دراتخاذتصمیمات اقتصادی یاری رساند. براساس مبانی نظری گزارشگری مالی ایران، اطلاعات ارائه شده توسط سیستم حسابداری، تنها هنگامی می توانددرفرآیند تصمیم گیری های اقتصادی تصمیم گیرندگان مفید واقع شده، مورداستفاده قرارگیرد که ازحداقل استاندارد های لازم برخوردارباشد. این استانداردهای دستوری، “ویژگی های کیفی” اطلاعات حسابداری نامیده شده ومی توانندبرمیزان سودمندی اطلاعات بیافزایند (اعتمادی وهمکاران، 1389).

گزارشگری مالی بایستی بهره گیری کنندگان ازصورتهای مالی را قادر به پیش بینی دقیق تر جریان نقدی سازد. این موضوع در چارچوب نظری گزارشگری مالی که تعیین کننده اهداف گزارشگری مالی می باشد به صراحت تائید شده می باشد. در بیانیه مفاهیم حسابداری شماره یک هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی یاد شده می باشد که “گزارشگری مالی بایستی به مقصود کمک به سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه، اعتباردهندگان و دیگراستفاده کنندگان در برآورد مبلغ، زمان و عدم اطمینان دریافتهای آتی، اطلاعاتی را فراهم نماید”. براساس آن چیز که که چارچوبهای نظری بر آن تاکید دارند، نمیتوان تنها از جریانهای نقدی جاری برای پیش بینی بهره گیری نمود و به کارگیری اقلام تعهدی در پیش بینی جریانهای نقدی آتی نسبت به زمانی که تنها ازجریانهای نقدی جاری بهره گیری میشود، قابلیت پیش بینی را افزایش میدهد. با در نظر داشتن آن چیز که که اظهار گردید و تاکیدی که چارچوبهای نظری در ارتباط با بکارگیری صورتهای مالی و مفید بودن آن در پیش بینی جریان های نقدی آتی و مبلغ و زمان این وجوه دارند، میتوان به توجه خاص حرفه حسابداری به این مقوله پی برد. تاکید چارچوب های نظری بر این می باشد که بکارگیری اقلام تعهدی در پیش بینی جریانهای نقدی آتی نسبت به زمانی که تنها از جریانات نقدی جاری بهره گیری می گردد، قابلیت پیش بینی را افزایش می دهد. بر اساس آن چیز که که در مفاهیم چارچوبهای نظری اظهار شده می باشد جریانهای نقدی به تنهایی نمی‎توانند پیش بینی کننده های خوبی باشند. حسابداری تعهدی جزئی از گزارشگری مالی می باشد که میتواند به بهره گیری کنندگان اطلاعات مالی در پیش- بینی های جریان وجوه نقد کمک نماید. ” ارزیابی توان ایجاد وجه نقد از طریق تمرکز بر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان های نقدی واحد تجاری واستفاده از آنها در پیش بینی جریانهای نقدی مورد انتظار و سنجش انعطاف پذیری مالی، تسهیل میگردد “(امینی و همکاران، 1389).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4- اهداف پژوهش

 

1-4-1- اهداف علمی

 

1-4-1-1- تبیین  تأثیر نظارت وام دهندگان بربدهی های کوتاه مدت.

1-4-1-2- تبیین ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت ورفتارمدیریت سود مبتنی براقلام تعهدی.

1-4-2- اهداف کاربردی

 

1-4-2-1- ارتقای امورمالی وحسابداری.

1-4-2-2 ارتقای کیفیت صورتهای مالی بواسطه متغیربدهی های کوتاه مدت

1-4-2-3- ارائه راهکاری به منظورکاهش رفتارهای فرصت طلبانه کارمندان  ومدیران شرکت ها.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت و مدیریت سود مبتنی براقلام تعهدی درشرکت های رتبه بندی شده سازمان مدیریت صنعتی -DDN905UW