سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت ومدیریت سود

قسمتی از متن پایان نامه :

چارچوبی برای طبقه بندی انواع دستکاری در حسابها

حسابداری تعهدی، حق انتخاب قابل توجهی  به مدیران در تعیین سود در دوره های زمانی متفاوت اعطا می‎کند. در واقع تحت این نوع از سیستم حسابداری، مدیران کنترل چشمگیری بر زمان تشخیص بعضی اقلام هزینه مانند هزینه های تبلیغات ومخارج پژوهش وتوسعه دارند. از سوی دیگر مدیران درسیستم حسابداری تعهدی، با گزینه های متفاوتی در مورد زمان تشخیص درآمدها نیز روبرو هستند، ازجمله تشخیص سریعتر درآمداز طریق انجام فروش های نسیه. این گونه عملکرد ازسوی  مدیران در عبارتی ساده به عنوان ” مدیریت سود” دانسته می گردد. (حبیبی، 1391، ص21).

دی جورج وهمکاران 1999مدیریت سود رابه عنوان نوعی دستکاری مصنوعی سود توسط مدیریت جهت حصول  به سطح مورد انتظار سود برای بعضی تصمیمات خاص (ازجمله پیش بینی تحلیل گران و یا برآورد طریقه سود های قبلی برای پیش بینی سودهای آتی) تعریف می کند. به نظر ایشان، در واقع انگیزه اصلی مدیریت سود، مدیریت تصور سرمایه گذاران در مورد واحد تجاری می باشد)مشایخی وهمکاران، 1384)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

2-2-5- اقلام تعهدی

اقلام تعهدی را می توان به زیر مجموعه های مختلفی تفکیک نمود در یک  تقسیم بندی  اقلام تعهدی به اقلام تعهدی  اختیاری و غیر اختیاری ودر تقسیم بندی دیگر به اقلام تعهدی جاری وغیر جاری قابل تجزیه می باشد. اقلام تعهدی جاری ماهیت کوتاه مدت وگردش بیشتردارند وبرحساب های سرمایه در گردش تاثیر می گذارند اما اقلام تعهدی غیر جاری برحساب های سرمایه در گردش تاثیر نمی گذارند(دستگیر وپایروند، 1389).

اقلام تعهدی غیراختیاری تا حدودی خارج از صلاحدید مدیریت  می باشد وکمتراز این اقلام برای مدیریت سود بهره گیری می گردد(ویلن، 2004). در حالی که اقلام تعهدی اختیاری به مدیران این فرصت را می دهد تا بتوانند، سود را مدیریت کنند واز اینرو در پژوهشات زیادی از این اقلام به عنوان شاخصی برای مدیریت سود بهره گیری شده می باشد (بوومن ونویسی[1]، 2003).

[1] Bowman & Navissi

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4- اهداف پژوهش

 

1-4-1- اهداف علمی

 

1-4-1-1- تبیین  تأثیر نظارت وام دهندگان بربدهی های کوتاه مدت.

1-4-1-2- تبیین ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت ورفتارمدیریت سود مبتنی براقلام تعهدی.

1-4-2- اهداف کاربردی

 

1-4-2-1- ارتقای امورمالی وحسابداری.

1-4-2-2 ارتقای کیفیت صورتهای مالی بواسطه متغیربدهی های کوتاه مدت

1-4-2-3- ارائه راهکاری به منظورکاهش رفتارهای فرصت طلبانه کارمندان  ومدیران شرکت ها.

 

مطالعه ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت و مدیریت سود مبتنی براقلام تعهدی درشرکت های رتبه بندی شده سازمان مدیریت صنعتی -DDN905UW