سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین شایستگی های رهبری روسای شعب و اشتیاق شغلی کارکنان

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده

اشتیاق شغلی یک مفهوم نسبتاً جدید و گسترده در زمینۀ روانشناسی و مدیریت منبع انسانی می باشد. در نظر داشتن اشتیاق شغلی در دل تحقیقات مربوط به فرسودگی شغلی ایجاد گردید. در طی مطالعاتی که در مورد فرسودگی شغلی انجام گرفت، این سؤال منطقی مطرح گردید که از سوی دیگر این پیوستار چه میدانیم و آیا می‌توان کارکنانی را پیدا نمود که با قدرت زیاد کار کنند و عمیقاً با کارشان درگیر و در آن غرق باشند؟ و اگر این چنین می باشد چه چیزی آ نها را به این سمت می‌راند. محققان با داشتن سؤالاتی همانند این در انتها قرن بیستم شروع به مطالعه منظم‌تر قطب مقابل فرسودگی نمودند و این مقارن گردید با ظهور آن چیزی که جنبش روانشناسی مثبت‌نگر نامیده گردید و همچنین مقارن گردید با افزایش تعداد سازمان‌هایی که بر خصوصیات روانی مثبت کارکنان تأکید می‌کردند. سازمان‌های امروزی خواهان آن هستند که کارمندانشان با انگیزه، خلاق، مسئول و درگیر باکارشان باشند و از آنان انتظار دارند که فراتر از انجام وظایف شغلی حرکت کنند. اشتیاق شغلی نه تنها یک تأثیر حیاتی برای فهم رفتارهای سازمانی مثبت بازی می­کند، بلکه همچنین برای هدایت مدیریت منابع انسانی و سیاستهای بهداشت حرف‌های در سازمان‌ها نیز تأثیر  مهمی دارد. از طرفی رهبری در سازمان ارزش و اهمیت قابل توجهی دارد که به نظر، پیچیده و گسترده می آید. شایستگی رهبری[1] مجموعه ای از شایستگی‌هایی می باشد که توجه زیادی از محققان را به خود جلب کرده می باشد. کارکنانی که احساس کنند رهبرانشان مشتاق و متعهد هستند، به احتمال بیشتری این ویژگی‌ها رادر ارتباط با خودشان پیاده می سازند. با در نظر داشتن مطالب بالا سوال اصلی پژوهش به شکل زیر تنظیم گردید: لذا سوال اصلی پژوهش آن می باشد که آیا بین شایستگی رهبری و اشتیاق کارمند ارتباط هست؟ و بر این اساس پنج فرضیه تدوین گشت. جامعه آماری پژوهش کارکنان شعب بانک کشاورزی استان گیلان و شدند روش­نمونه‌گیری در این پژوهش از نوع نمونه‌گیری تصادفی ساده می‌باشد. روش گردآوری داده ها، میدانی، ابزار گردآوری پرسشنامه و روش تجزیه و تحلیل نیز آزمون همبستگی و رگرسیون می باشد و همه فرضیه‌ها تایید شدند.

واژگان کلیدی: اشتیاق شغلی، شایستگی رهبر، منابع انسانی، بانک کشاورزی

[1] Leadership competency

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

) هدف های پژوهش

بر اساس سند تبیین شده در پژوهش حاضر اهداف چندی به تبیین زیر تعریف شده اند:

1- تعیین ارتباط بین شایستگی رهبری و اشتیاق شغلی کارکنان در بانک کشاورزی استان گیلان

2-سنجش متغیرهای اشتیاق شغلی کارمند ،شایستگی رهبری کارکنان در بانک کشاورزی استان گیلان

3-سنجش مولفه های اشتیاق شغلی و شایستگی رهبر مدیران بانک کشاورزی استان گیلان

ارتباط بین شایستگی های رهبری روسای شعب و اشتیاق شغلی کارکنان بانک کشاورزی استان گیلان