سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین شایستگی های رهبری روسای شعب و اشتیاق شغلی کارکنان

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                 صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1) مقدمه 3

1-2) اظهار مسئله 3

1-3)  اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش 6

1-4)  چارچوب نظری 7

1-5) هدف های پژوهش 8

1-6 )  فرضیههای پژوهش 8

1-7 ) تعریف نظری و  عملیاتی متغیرها 9

1-8) قلمرو پژوهش 10

1-8-1) قلمرو موضوعی 10

1-8-2) قلمرو زمانی 10

1-8-3) قلمرو مکانی 10

فصل دوم: ادبیات پژوهش

2-1 مقدمه 12

2-1)  بخش اول اشتیاق کارکنان 13

2-1-1) تعریف اشتیاق شغلی 14

2-1-2) اشتیاق شغلی و مفاهیم مرتبط 17

2-1-3) ارتباط رضایت شغلی و اشتیاق شغلی 18

2-1-4) محرک‌های اشتیاق شغلی 19

2-1-5) ارتباط اشتیاق کارکنان با عملکرد مدیران ارشد 22

2-1-6)  ابعاد اشتیاق شغلی 23

2-1-7)  استراتژیهای مناسب جهت افزایش اشتیاق شغلی 24

2-1-8) مزایای افزایش اشتیاق شغلی کارکنان 27

2-2) بخش دوم شایستگی‌های رهبر 28

2-2-1)  مقدمه 28

2-2-2) تعریف انواع شایستگی ها ( محوری ، رهبری ، شغلی ) 28

2-2-2-1) شایستگی های محوری 28

2-2-2-2) شایستگى‌هاى رهبری 29

2-2-2-3) شایستگی شغلی 29

2-2-3) رویکردها و الگوهای شایستگی 30

2-2-4) مدلهای مختلف شایستگی 32

2-2-5) رویکردهای تعیین شایستگی‌ها 36

2-2-6)  مدل مفهومی پژوهش 42

2-3) بخش سوم پیشینه پژوهش 43

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

3-1) مقدمه 47

3- 2) فرآیند اجرایی پژوهش 47

3 – 3) روش اجرای پژوهش 47

3- 4) جامعه و نمونه آماری 48

3-5) روش جمع آوری داده ها 49

3 – 6) ابزار جمع‌آوری داده ها 49

3- 7) روائی ابزار سنجش 50

3- 8 ) پایائی ابزار سنجش 50

3-9- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 51

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4) تجزیه و تحلیل 54

4-1) توصیف متغیر های پژوهش 54

4-1-1) جنسیت 55

4-1-2) تحصیلات 56

4-1-3) سن 57

4-1-4) سابقه 58

4-1-5) اشتیاق شغلی 59

4-1-6) شایستگی رهبر 60

4-1-7) درستی رهبر 61

4-1-8) تفکر استراتژیک رهبر 62

4-1-9) توسعه سازمان توسط رهبر 63

4-1-10) همکاری رهبر 64

4-1-11) خودآگاهی رهبر 65

4- 2) آزمون فرضیه های پژوهش 66

4-2-1) آزمون فرضیه اول 66

4-2-2) آزمون فرضیه دوم 67

4-2-3)آزمون فرضیه سوم 68

4-2-4) آزمون فرضیه چهارم 69

4-2-5) آزمون فرضیه پنجم 70

4-2-6) آزمون فرضیه ششم 71

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5- 1) مقدمه 75

5-2)  نتیجه گیری آمار توصیفی 75

5-3)  نتایج آمار استنباطی 76

5-4) بحث 77

5-5) پیشنهادات پژوهش 77

5-6) محدودیتهای پژوهش 79

5-7)  پیشنهادات برای تحقیقات آینده 79

منابع 80

 

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

) هدف های پژوهش

بر اساس سند تبیین شده در پژوهش حاضر اهداف چندی به تبیین زیر تعریف شده اند:

1- تعیین ارتباط بین شایستگی رهبری و اشتیاق شغلی کارکنان در بانک کشاورزی استان گیلان

2-سنجش متغیرهای اشتیاق شغلی کارمند ،شایستگی رهبری کارکنان در بانک کشاورزی استان گیلان

3-سنجش مولفه های اشتیاق شغلی و شایستگی رهبر مدیران بانک کشاورزی استان گیلان

ارتباط بین شایستگی های رهبری روسای شعب و اشتیاق شغلی کارکنان بانک کشاورزی استان گیلان