سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین نهادینه سازی اصول اخلاقی و کیفیت زندگی کاری و پیامدهای شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                              صفحه

چکیده………………………………………… 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه 2

1-2- اظهار مسئله 3

1-3- چارچوب نظری پژوهش 4

1-4- اهداف پژوهش 5

1-5- فرضیات پژوهش 5

1-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 6

1-7- قلمرو پژوهش 7

فصل دوم ادبیات موضوعی و مرور پیشینه پژوهش

2-1- نهادینه سازی اصول اخلاقی 9

2-1-1- اخلاق در سازمان 9

2-1-2- اثرات وپیامدهای فردی 11

2-1-3- اثرات وپیامدهای گروهی 11

2-1-4- اثرات وپیامدهای سازمانی 12

2-1-5- اصول اخلاقی 12

2-1-6- جو اخلاقی 13

2-2- کیفیت زندگی کاری 15

2-2-1- تعاریف کیفیت زندگی کاری 16

2-2-2- تعریف عملیاتی کیفیت زندگی کاری 18

2-2-3- نظریه های کیفیت زندگی کاری 19

2-2-4- شاخص های کیفیت زندگی کاری 22

2-3- تعهد سازمانی 24

2-3-1- ابعاد و تعاریف تعهد سازمانی 24

2-3-1-1- تعهد عاطفی 24

2-3-1-2- تعهد مستمر 26

2-3-1-3- تعهد هنجاری 27

2-3-2- عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی 29

2-3-2-1- عوامل فردی 29

2-3-2-2- عوامل سازمانی 29

2-3-2-3- عوامل غیرسازمانی 30

2-3-3- عوامل مؤثر بر تعهد عاطفی 30

2-3-4- عوامل مؤثر بر تعهد مستمر 32

2-3-5- عوامل مؤثر بر تعهد هنجاری 35

2-4- رضایت شغلی 36

2-4-1- تعاریف رضایت شغلی 37

2-4-2- سیر تحول دیدگاهها 40

2-4-3- ماهیت رضایت شغلی 41

2-4-4- ضرورت و اهمیت رضایت شغلی 42

2-4-5- ابعاد رضایت شغلی 43

2-4-6- نظریات رضایت شغلی 43

2-5- پیشینه تحقیقات انجام شده 44

روش‎شناسی پژوهش فصل سوم

3-1- مقدمه 47

3-2- روش پژوهش 47

3-3- جامعه آماری پژوهش 48

3-4- روش نمونه گیری و حجم نمونه 48

3-5- نتایج آزمون بارتلت جهت کفایت نمونه 49

3-6- روشهای گردآوری اطلاعات 50

3-7- پرسشنامه پژوهش 50

3-8- مطالعه روایی و پایایی ابزار پژوهش 51

3-8-1- روایی پرسشنامه 51

3-8-2- پایایی پرسشنامه 52

3-9- روش‌های آماری تجزیه و تحلیل داده‌ها 53

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه 55

4-2- توصیف داده ها 55

4-2-1- توصیف نمونه بر حسب جنسیت 56

4-2-2- توصیف نمونه پژوهش بر حسب سن پاسخ دهندگان 57

4-2-3- توصیف نمونه برحسب سابقه کاری 58

4-2-4- توصیف نمونه بر حسب سطح تحصیلات 59

4-3- آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف 60

4-4- مطالعه تناسب مدل 60

4-5- تحلیل عاملی تاییدی 62

4-5-1- تحلیل عاملی تاییدی متغیر های برونزا 62

4-5-2- تحلیل عاملی تاییدی متغیرهای درونزا 65

4-5-3- مطالعه روایی همگرای سازه های پژوهش 67

4-6- مطالعه فرضیات اصلی پژوهش 68

4-7- آزمون فرضیات فرعی 72

4-8- تحلیل ضرایب تعیین 74

4-9- نتیجه گیری 75

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5-1- مقدمه 76

5-2- اختصار پژوهش 77

5-3- نتایج آمار توصیفی 78

5-4- نتایج تحلیل عاملی تاییدی 78

5-5- نتایج آزمون فرضیات 79

5-6- مباحثی پیرامون نتایج تحلیلها 82

5-7- پیشنهاداتی در راستای نتایج پژوهش 83

5-8- محدودیتهای پژوهش 85

5-9- پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده 85

منابع و مأخذ 86

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف پژوهش حاضر به تبیین زیر می باشد:

1- سنجش اندازه نهادینه سازی اصول اخلاقی

2- سنجش کیفیت زندگی کاری کارکنان

3- سنجش وضعیت ابعاد پیامد شغلی مانند رضایت شغلی، تعهد سازمانی و روحیه کار تیمی کارکنان

4- مطالعه روابط بین متغیرهای پژوهش