سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین ارتباط تعهد سازمانی و عدالت سازمانی با عملکرد شغلی در صنعت بیمه

قسمتی از متن پایان نامه :

) فرضیه‌های پژوهش

بین عدالت سازمانی و عملکرد شغلی ارتباط معناداری هست.

بین تعهد سازمانی و عملکرد شغلی ارتباط معناداری هست.

بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی ارتباط معناداری هست.

1-7) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

Fتعریف مفهومی و عملیاتی عدالت سازمانی

عدالت سازمانی به معنای درک افراد از منصفانه یا غیرمنصفانه بودن رفتار سازمان با آن‌ها می باشد (Parker  and Kohlmeyer, 2005). عدالت سازمانی به به سه بخش زیر تقسیم بندی می گردد:

عدالت توزیعی: عدالت توزیعی بیانگر درک افراد از اندازه رضایت رعایت عدالت در توزیع و تخصیص منابع و پاداش‌ها می باشد. به اظهار دیگر، به حدی دلالت دارد که افراد پاداش‌ها را با عملکرد مرتبط می‌دانند (رضائیان، 1384)؛

عدالت رویه‌ای: عدالت رویه‌ای با درک افراد از عادلانه بودن رویه‌های جاری در تصمیم‌گیری برای جبران خدماتشان (نه با توزیع واقعی درآمدها) سر و کار دارد. مانند نحوه‌ی برخورد با شکایت‌ها و نزاع‌ها (الوانی و همکاران، 1387)؛

عدالت تعاملی: افراد عدالت را از برخوردی که در روابط متقابل شخصی با آن‌ها می گردد استنباط می‌کنند (Cohen-Charash and Spector, 2001).

مقصود از «عدالت سازمانی» نمره‌ای می باشد که هر یک از آزمودنی‌ها در پرسش‌نامه استاندارد 15 سوالی مربوط به عدالت سازمانی کسب می‌کنند. آیتم‌ها بر مقیاس 5 گزینه‌ای لیکرت می باشد و مولفه‌های آن عبارت می باشد از عدالت توزیعی، عدالت رویه‌ای و عدالت تعاملی.

F   تعریف مفهومی و عملیاتی تعهد سازمانی

تعهد سازمانی به درجه‌ای که افراد مجذوب سازمانشان هستند و از باقی ماندن در آن لذت می‌برند مربوط می باشد (Meyer and Allen, 1997). مولفه‌های تعهد سازمانی نیز عبارتند از:

تعهد عاطفی: به اندازه دلبستگی عاطفی به سازمان و اهداف آن تصریح می کند. هم‌چنین به عنوان احساس هیجانی کارکنان برای وابستگی به سازمان، همانند سازی با آن و درگیری در سازمان مفهوم سازی شده می باشد (الوانی و همکاران، 1387).

تعهد مستمر: در این نوع از تعهد فرد به علت بالا بودن هزینه‌های ترک سازمان به سازمان متعهد می‌ماند و ماندن وی در سازمان صرفاً به دلیل ملاحظات اقتصادی و عملی می باشد (غفوری و گل پرور، 1388).

تعهد هنجاری: در این بعد از تعهد فرد، ادامه دادن به کار را وظیفه، تکلیلف و مسئولیت خود می‌داند (Handlon, 2009).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مقصود از «تعهد سازمانی» نمره‌ای می باشد که هر یک از آزمودنی‌ها در پرسش‌نامه استاندارد 15 سوالی کسب می‌کنند. آیتم‌ها بر مقیاس 5 گزینه‌ای لیکرت می باشد و مولفه‌های آن عبارت می باشد از: تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد هنجاری (Meyer and Herscovitch, 2001).

F   تعریف مفهومی و عملیاتی عملکرد شغلی

عملکرد شغلی به معنای درجه ای می باشد که کارکنان مشاغلی را انجام می‌دهند که در یک شرایط کاری معین به آنان واگذار شده می باشد (Mohyeldin and Tahir, 2007).

در این مطالعه مقصود از «عملکرد شغلی» نمره‌ای می باشد که هر یک از آزمودنی‌ها در پرسش‌نامه استاندارد 15 سوالی کسب می‌کنند. آیتم‌ها بر مقیاس 5 گزینه‌ای لیکرت می باشد و بر اساس پرسشنامه استاندارد پاترسون مورد سنجش قرار می‌گیرد (ساعتچی و همکاران، 1389).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش این پژوهش براساس مساله‌های تبیین شده عبارتند از:

سنجش اندازه عدالت سازمانی در صنعت بیمه استان گیلان؛

سنجش اندازه تعهد سازمانی در صنعت بیمه استان گیلان؛

سنجش عملکرد شغلی در صنعت بیمه استان گیلان؛

سنجش ارتباط بین عدالت سازمانی و عملکرد شغلی در صنعت بیمه استان گیلان؛

سنجش ارتباط بین تعهد سازمانی و عملکرد شغلی در صنعت بیمه استان گیلان؛

سنجش ارتباط بین تعهد سازمانی و عدالت سازمانی در صنعت بیمه استان گیلان.