سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت ومدیریت سود

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف پژوهش

 

1-4-1- اهداف علمی

 

1-4-1-1- تبیین  تأثیر نظارت وام دهندگان بربدهی های کوتاه مدت.

1-4-1-2- تبیین ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت ورفتارمدیریت سود مبتنی براقلام تعهدی.

 

1-4-2- اهداف کاربردی

 

1-4-2-1- ارتقای امورمالی وحسابداری.

1-4-2-2 ارتقای کیفیت صورتهای مالی بواسطه متغیربدهی های کوتاه مدت

1-4-2-3- ارائه راهکاری به منظورکاهش رفتارهای فرصت طلبانه کارمندان  ومدیران شرکت ها.

 

1-4-3- ضرورت های خاص انجام پژوهش

افزایش کیفیت حسابداری بواسطه کاهش رفتارهای فرصت طلبانه مدیران ازطریق نظارت وام دهندگان.

 

1-5- فرضیه های پژوهش

باتوجه به مواردی که در قسمت های قبلی اظهار گردید وبراساس مطالعه هایی که در ادبیات و مبانی نظری موجود به اقدام آمده سه فرضیه به تبیین زیر برای این پژوهش اتخاب گردید.

 

فرضیه 1. ارتباط معنی داری بین اعتبار شرکت ها و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی هست.

فرضیه 2. ارتباط معنی داری بین بدهی های کوتاه مدت و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی برای شرکت‎هایی با اعتبار کمتر هست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فرضیه 3. ارتباط معنی داری بین بدهی های کوتاه مدت و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی برای شرکت‎هایی با اعتبار بیشتر هست.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4- اهداف پژوهش

 

1-4-1- اهداف علمی

 

1-4-1-1- تبیین  تأثیر نظارت وام دهندگان بربدهی های کوتاه مدت.

1-4-1-2- تبیین ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت ورفتارمدیریت سود مبتنی براقلام تعهدی.

1-4-2- اهداف کاربردی

 

1-4-2-1- ارتقای امورمالی وحسابداری.

1-4-2-2 ارتقای کیفیت صورتهای مالی بواسطه متغیربدهی های کوتاه مدت

1-4-2-3- ارائه راهکاری به منظورکاهش رفتارهای فرصت طلبانه کارمندان  ومدیران شرکت ها.

 

مطالعه ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت و مدیریت سود مبتنی براقلام تعهدی درشرکت های رتبه بندی شده سازمان مدیریت صنعتی -DDN905UW