سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین نهادینه سازی اصول اخلاقی و کیفیت زندگی کاری و پیامدهای شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

– اثرات وپیامدهای گروهی

1- ترجیح منافع گروهی برمنافع سازمانی

2- تقویت روابط غیر رسمی منفی در گروه های کاری

3- احساس وفاداری به گروه، نه به سازمان

4- عدم مشارکت گروه ها در تصمیم گیری های سازمان

5- تشکیل باندهای مخرب به مقصود توجیه مخفی کاری و طرفداری از یکدیگر در جهت نقض قانون و عدم رعایت اخلاقیات در سازمان(ابطحی، 1386).

 


2-1-4- اثرات وپیامدهای سازمانی

1- عدم مسئولیت پذیری و پاسخگویی به نیازهای جامعه

2- انعکاس تصویر ذهنی نامطلوب از سازمان در جامعه

3- کاهش اثربخشی، کارآیی و بهره وری سازمانی

4- کاهش عمر مفید سازمان

5- تضعیف نظام شایسته سالاری در سازمان و افزایش طریقه ریزش نیروی انسانی متخصص(ابطحی، 1386).

 

2-1-5- اصول اخلاقی

اصول اخلاقی آگاهی ما را در فعالیتهایمان ارتقاء داده  و همچنین می توانند هوشیاری ما را درمورد تعهدات دو جانبه مان نسبت به جامعه افزایش دهند. ارزشهای اخلاقی سازمان یک بعد عمده فرهنگی می باشد. فضای اخلاقی، ادراکات رسمی و غیر رسمی کارکنان از فرایندها، فعالیتها و سیاستهای سازمانی را در بر می گیرد و نگرشها و رفتارهای کارکنان را تحت تاثیر قرار می دهد(احمدی، 1388).

به گونه ساده می توان چنین بیان نمود که اصول اخلاقی، اعمال، اعتقادات و معیارهای مربوط به درست یا نادرست افراد یا گروهها را در بر می گیرد و سازمان اخلاقی نیز به این شکل قابل تعریف می باشد: سازمان اخلاقی و فضای اخلاقی و ارزشی یک سازمان به مجموعه ای از ارزشها، هنجارها، باورها و اقداماتی تصریح دارد که حاکم بر اقدامات، انتخابها و تصمیمات سازمان می باشد که فضایی تحت عنوان فضای اطمینان و اجتناب از عدم اطمینان فراهم می سازد(خنیفر، 1385).

در یک سازمان اخلاقی، مسئولیت اجتماعی و تعهد و مسئولیت مدیریت در قبال جامعه و افراد جامعه به هنگام تصمیم گیری و رفتارهای مدیریتی مورد بحث می باشد، به گونه مثال بعضی محققین تصریح می کنند که مدیران بایستی در تصمیم گیریهای خود نسبت به مسائلی زیرا آلودگی محیط زیست، تبعبض، فقر، بیکاری و تورم از خود مسئولیت نشان دهند. آنها نباید صرفا منابع مشخص خود یا سازمان خویش را مد نظر قرار بدهند. سازمان به عنوان یک زیر سیستم در قبال جامعه و آثاری که عملکردهای سازمانی بر جامعه و افراد آن باقی می گذارند، مسئولیت دارد(Dubrin et al, 2009).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف پژوهش حاضر به تبیین زیر می باشد:

1- سنجش اندازه نهادینه سازی اصول اخلاقی

2- سنجش کیفیت زندگی کاری کارکنان

3- سنجش وضعیت ابعاد پیامد شغلی مانند رضایت شغلی، تعهد سازمانی و روحیه کار تیمی کارکنان

4- مطالعه روابط بین متغیرهای پژوهش

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید