سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین عوامل موثر بر خرید مجدد بیمه نامه های آتش سوزی

قسمتی از متن پایان نامه :

– شیوه عقد قرارداد بیمه نامه ها

در قانون مدنی ایران تعاریف و مشخصات و ضوابط عقود معینه درج گردیده و از آنجائیکه عقد بیمه جزء عقود معین نمی‌باشد، ضوابط و مشخصات آن در قانون مدنی نوشته نشده، اما به عنوان یک عقد(جدید) مشمول ماده 10 قانون مدنی و قانون خاص خود یعنی قانون بیمه مصوب اردیبهشت سال 1316 می باشد. ضمنا” قانون بیمه سال 1316 اصول و ضوابط عقد بیمه و انواع آن را تعیین نموده می باشد و بدین ترتیب علاوه بر قانون بیمه مصوب سال 1316، قرارداد بیمه حسب مورد تابع اصول کلی مندرج در قانون مدنی نیز می‌باشد(رجب زاده وآیتی گازدار و پاپیروس، 1385)

خصوصیات عقد بیمه

1 – بیمه عقدی لازم می باشد: بیمه عقدی می باشد لازم یعنی در عقد لازم یعنی هیچ یک از طرفین معامله مگر در موارد معینه، حق فسخ آن را نداشته باشند با در نظر داشتن لازم الاتباع بودن عقود طبق ماده 219 قانون مدنی و با در نظر داشتن تعریفی که از عقد لازم ارائه گردید بایستی گفت بیمه عقدی لازم می باشد.

2 – بیمه عقدی می باشد از جهات تعهد بیمه گر معلق: یعنی هر چند عقد بیمه انجام شده می باشد لیکن در این عقد تعهدات شرکت بیمه گر معلق می باشد.

3 – عقد بیمه عقدی می باشد معوض: عقد معوض عقدی می باشد که هر کدام از طرفین پیش روی مالی که تسلیم می کند و یا وجهی که پرداخت می نماید و یا تعهدی که به عهده می گیرد، متقابلاً عوضی را بدست آورد.

4 – بیمه عقدی می باشد تشریفاتی: عقد تشریفاتی، عقدی می باشد که علاوه بر لزوم اجتماع شرایط اساسی صحت معامله مندرج در ماده 190 قانون مدنی، تشریفات دیگری نیز لازم دارد تا آن عقد بتواند اعتبار و رسمیت یافته و دارای آثار قانونی باشد.

5 – عقد بیمه عقدی می باشد عهدی: عقدی را عهدی نامند که به موجب آن توسط هر یک از طرفین عقد، تعهدی به نفع دیگر ایجاد گردد.

6 – بیمه عقدی می باشد که بر اساس حسن نیت استوار می باشد: حسن نیت عاملی می باشد که بایستی در تمامی قراردادها وجود داشته باشد.

7 – بیمه عقدی می باشد الحاقی یا اضطراری: بدین معنی که تقریبا” تمامی شرایط قرارداد توسط یک طرف(بیمه گر) ‌تهیه و تنظیم گردیده و طرف دیگر(بیمه گذار) الزاما”‌ بایستی این شرایط را بپذیرد.

8 – بیمه عقدی می باشد مستمر و یا عقدی می باشد با آثار تدریجی: پس از انعقاد قرارداد بیمه، طرفین در طول مدت قرارداد با یکدیگر در ارتباط و هر یک پیش روی دیگری متعهد می باشند(رجب زاده و آیتی گازدار و پاپیروس، 1385).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

این پژوهش برای بیمه گذاران بیمه نامه های آتش سوزی بیمه ایران استان گیلان و بر روی مدل راجت گرا می باشد و مدل پیشنهادی پژوهش در شکل(1-1) نشان داده شده می باشد. محقق براساس نتایج پژوهش خود، در جستجوی یافتن راهکارهای مناسب برای بهبود شرایط به تبیین ذیل می باشد:

1 – خدمات دهی مناسب جهت حفظ بیمه گذاران فعلی

2 – ارائه استراتژی مناسب برای افزایش فروش بیمه نامه های آتش سوزی

3 – چگونگی نحوه فروش بیمه نامه آتش سوزی

4 – ارائه بیمه نامه های جدید با شرایط ویژه برای تنوع بخشی به بازار بیمه

5 – تبلیغ محصولات بیمه ای جهت آگاهی دادن به مردم برای خریداری انواع پوشش های خطرات بیمه ای

6 – تبلیغات مناسب به مردم در خصوص نحوه پرداخت خسارت

7 – آگاهی دادن به بیمه گذاران برای چگونگی دریافت خسارت

8 – شناسائی راهکار مناسب برای جذب بیمه گذاران جدید

9 – چگونگی فروش سایر بیمه نامه ها به بیمه گذاران فعلی

10 – چگونگی فروش سایر بیمه نامه ها به بیمه گذاران جدید

11 – افزایش آمار ضریب نفوذ بیمه در استان گیلان

تبیین عوامل موثر بر خرید مجدد بیمه نامه های آتش سوزی مورد مطالعه بیمه گذاران بیمه نامه های آتش سوزی شرکت سهامی بیم-MGEKI4NM