سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت ومدیریت سود

قسمتی از متن پایان نامه :

– الگوی هیلی (1985):

 

NDA t  =

 

 

DA t=TA t – NDA t

 

(حبیبی، 1391، ص26)

درمعادله ی بالا داریم:

NDA t =  بخش غیراختیاری اقلام تعهدی درسال t

TA t= کل اقلام تعهدی

DA t = بخش اختیاری اقلام تعهدی

N = تعدادسالها دردوره ی برآورد

 

2-2-7-4-2- الگوی  دی آنجلو(1986):

 

NDA t  = TAt-1/At-2

 

DA t =TA t – NDA t

 

(حبیبی، 1391، ص27)

 

که در مدل های بالا

 

NDA t=  بخش غیراختیاری اقلام تعهدی

TAt-1= اقلام تعهدی دوره ی قبل

At-2= کل دارایی های دو دوره ی قبل

DA t= بخش غیراختیاری اقلام تعهدی

TA t= کل اقلام تعهدی

 

2-2-7-4-3- الگوی جونز(1991):

همانطور که پیشتراشاره گردید جونز در مدلی که در سال 1991 برای مطالعه مدیریت سود در واحدهای تجاری ارائه نمود، فرض نمود که اقلام تعهدی غیراختیاری در طول زمان ثابت هستند. در این مدل که کوشش در تفکیک اقلام تعهدی اختیاری وغیراختیاری دارد. کوشش شده می باشد که تاثیر شرایط اقتصادی یک واحد تجاری براقلام تعهدی غیر اختیاری را کنترل کند. درمدل یاد شده  در اولین قدم، ارتباط مجموع اقلام تعهدی برای یک دوره ی زمانی مشخص که به دوره ی رویداد معروف می باشد، با متغیر های فروش واموال، ماشین آلات  وتجهیزات، به تبیین زیر برآورد می گردد (مشایخی وهمکاران، 1384):

 

ACCR it = 0 + 1 it + 2 PPE it + it

 

(بهارمقدم وکوهی، 1389)

در این الگو:

 

ACCR  =   کل اقلام تعهدی

تغییردر درآمداز سالt-1 تا سال t (REV t – REVt-1)

PPE = ناخالص اموال، ماشین آلات وتجهیزات در سال t.

 

2-2-7-4-5- الگوی دیچاو، اسلوان وسوونی(1995)]:

همانطورکه پیش تراشاره گردید دیچاووهمکاران شکل تعدیل شده ای ازمدل جونزارایه دادند. به نظر ایشان  درمدل جونز بطورضمنی  فرض برآن می باشد که اقلام درآمد، نه درزمان برآورد پارامترهای مدل (دوره‎ی رویداد) و نه در زمان تخمین مدیریت سود (دوره ی برآورد)، مورداعمال نظرودستکاری مدیریت قرار نمی‎گیرند. آن ها با نقض این فرض تغییرات فروش (درآمد) را دردوره ی برآورد، نشات گرفته از مدیریت سود می دانند. پس باواردکردن تغییرات حسابهای دریافتنی به این منظوردرمدل اولیه جونز، “مدل تعدیل شده ی جونز” را ارائه می دهند. (مشایخی وهمکاران، 1384)

ACCR it = 0 + 1] it it[+ 2PPE+ it

(بهارمقدم وکوهی، 1389)

 

در این الگو:

تغییردرخالص حسابهای دریافتنی از سال t-1 تا سال  t ( RECt –RECt-1)

 

 

2-2-7-4-6- الگوی دچو ودیچو (2002):

این مدل در سال 2002 توسط دچو ودیچوجهت ارزیابی کیفیت اقلام تعهدی مورد بهره گیری قرار گرفت.

ACC t = 0 + 1CFt-1 2 CF t+ 3CFt+1+ t

 

(حبیبی، 1391، ص29)

درمعادله بالا داریم:

 

ACC t= مجموع اقلام تعهدی درسال t

CFt-1 = جریان نقدی درسال t-1

CF t= جریان نقدی درسال t

CFt+1= جریان نقدی درسال t+1

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4- اهداف پژوهش

 

1-4-1- اهداف علمی

 

1-4-1-1- تبیین  تأثیر نظارت وام دهندگان بربدهی های کوتاه مدت.

1-4-1-2- تبیین ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت ورفتارمدیریت سود مبتنی براقلام تعهدی.

1-4-2- اهداف کاربردی

 

1-4-2-1- ارتقای امورمالی وحسابداری.

1-4-2-2 ارتقای کیفیت صورتهای مالی بواسطه متغیربدهی های کوتاه مدت

1-4-2-3- ارائه راهکاری به منظورکاهش رفتارهای فرصت طلبانه کارمندان  ومدیران شرکت ها.

 

مطالعه ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت و مدیریت سود مبتنی براقلام تعهدی درشرکت های رتبه بندی شده سازمان مدیریت صنعتی -DDN905UW