سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین نهادینه سازی اصول اخلاقی و کیفیت زندگی کاری و پیامدهای شغلی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

اصول اخلاقی

اصول اخلاقی آگاهی ما را در فعالیتهایمان ارتقاء داده  و همچنین می توانند هوشیاری ما را درمورد تعهدات دو جانبه مان نسبت به جامعه افزایش دهند. ارزشهای اخلاقی سازمان یک بعد عمده فرهنگی می باشد. فضای اخلاقی، ادراکات رسمی و غیر رسمی کارکنان از فرایندها، فعالیتها و سیاستهای سازمانی را در بر می گیرد و نگرشها و رفتارهای کارکنان را تحت تاثیر قرار می دهد(احمدی، 1388).

به گونه ساده می توان چنین بیان نمود که اصول اخلاقی، اعمال، اعتقادات و معیارهای مربوط به درست یا نادرست افراد یا گروهها را در بر می گیرد و سازمان اخلاقی نیز به این شکل قابل تعریف می باشد: سازمان اخلاقی و فضای اخلاقی و ارزشی یک سازمان به مجموعه ای از ارزشها، هنجارها، باورها و اقداماتی تصریح دارد که حاکم بر اقدامات، انتخابها و تصمیمات سازمان می باشد که فضایی تحت عنوان فضای اطمینان و اجتناب از عدم اطمینان فراهم می سازد(خنیفر، 1385).

در یک سازمان اخلاقی، مسئولیت اجتماعی و تعهد و مسئولیت مدیریت در قبال جامعه و افراد جامعه به هنگام تصمیم گیری و رفتارهای مدیریتی مورد بحث می باشد، به گونه مثال بعضی محققین تصریح می کنند که مدیران بایستی در تصمیم گیریهای خود نسبت به مسائلی زیرا آلودگی محیط زیست، تبعبض، فقر، بیکاری و تورم از خود مسئولیت نشان دهند. آنها نباید صرفا منابع مشخص خود یا سازمان خویش را مد نظر قرار بدهند. سازمان به عنوان یک زیر سیستم در قبال جامعه و آثاری که عملکردهای سازمانی بر جامعه و افراد آن باقی می گذارند، مسئولیت دارد(Dubrin et al, 2009).

اصول رفتار یا همان اصول اخلاقی، در خدمت هزاران هدف عملی دیگر نیز هست که می تواند به انواع کارکنان، از مناطق و فرهنگهای مختلف کمک کند تا بهتر و با کارایی بیشتر کار کنند. به شرکتها فرصت می‎دهد با کاستن از شمار لایه های سرپرستی به کار ادامه دهند و به هنگام بحران به سرعت و با اتحاد بیشتر واکنش نشان دهند. حتی می تواند در کار گزینش سودمند باشد و به شرکتها کمک کند تا افرادی را جذب کنند که عاشق خدمت در شرکتهایی هستند که به معیارهای اخلاقی پایبندند(Sheikh et al, 2012). در بعضی تحقیقات برنامه های مربوط به توسعه اصول اخلاقی در سازمانها بر اساس مولفه های سریع و ضمنی طبقه بندی شده اند. بخشهای صریح به تدوین رفتارهای اخلاقی بر حسب اصول اخلاقی، دستورالعملهای سیاسی، تجهیزات و برنامه های آموزش کارمند، سمینارهای اخلاق، سخنرانیهای مدیریت، سامانه های نظارت درونی و ستادهای اخلاق مربوط می باشد. بخشهای ضمنی به فضای کاری که در آن رفتارهای اخلاقی به عنوان عاملی حیاتی برای ساختار و عملکرد سازمان توسط کارکنان ادراک می گردد، تصریح دارد (Singhapakdi et al, 2010) و شامل عناصری نظیر فرهنگ شرکت، نظامهای تشویق، رفتارهای ارزشمند، سیاستهای ارتقاء، نظامهای سنجش عملکرد و رفتار مدیریت می باشد(Singhapakdi & Vitell, 2007).

در مجموع اصول اخلاقی در سازمانها از ارزشها، سیاستها و فعالیتهای افراد ایجاد می گردد. وقتی سازمانها محیطی ایجاد می کنند که رفتار یا اقدام افراد خود را به گونه ماندگار بر اساس ارزشهای اخلاقی و سیاستهای سازمان تنظیم می کنند، این سازمانها اصول اخلاقی خود را نهادینه کرده اند(Koonmee & Virakul, 2007). فضای اخلاقی، ادراکات تسهیم شده، پایدار و از نظر روانشناسی، مفاهیمی هستند که در آن کارکنان رویه های اخلاقی و سیاستهایی را که در سازمانهایشان هست حفظ می کنند(Armstrong & Francis, 2008). محققان نهادینه سازی اصول اخلاقی را به صورت زیر توصیف می کنند: میزانی که یک شرکت به صورت صریح و ضمنی به اصول اخلاقی در فرایندهای تصمیم گیری خود توجه می کند(Sims, 2011).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف پژوهش حاضر به تبیین زیر می باشد:

1- سنجش اندازه نهادینه سازی اصول اخلاقی

2- سنجش کیفیت زندگی کاری کارکنان

3- سنجش وضعیت ابعاد پیامد شغلی مانند رضایت شغلی، تعهد سازمانی و روحیه کار تیمی کارکنان

4- مطالعه روابط بین متغیرهای پژوهش