سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین نهادینه سازی اصول اخلاقی و کیفیت زندگی کاری و پیامدهای شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

– فرضیات پژوهش

فرضیه 1: بین نهادینه سازی اصول اخلاقی و کیفیت زندگی کاری ارتباط معناداری هست.

فرضیه 2: بین کیفیت زندگی کاری و پیامدهای شغلی ارتباط معناداری هست.

فرضیه 2-1: بین کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی ارتباط معناداری هست.

فرضیه 2-2: بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی ارتباط معناداری هست.

فرضیه 2-3: بین کیفیت زندگی کاری و روحیه تیمی ارتباط معناداری هست.

فرضیه 3: بین نهادینه سازی اصول اخلاقی و پیامدهای شغلی ارتباط معناداری هست.

فرضیه 3-1: بین نهادینه سازی اصول اخلاقی و رضایت شغلی ارتباط معناداری هست.

فرضیه 3-2: بین نهادینه سازی اصول اخلاقی و تعهد سازمانی ارتباط معناداری هست.

فرضیه 3-3: بین نهادینه سازی اصول اخلاقی و روحیه تیمی ارتباط معناداری هست.

 

1-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

تعریف مفهومی نهادینه سازی اصول اخلاقی: یعنی اندازه و میزانی که یک سازمان به صورت عیان و ضمنی مسائل اخلاقی را در فرایندهای تصمیم گیری خود وارد می کند. واژه ضمنی تصریح دارد به اینکه رفتارهای اخلاقی به صورت تلویحی فهمانده می گردد و صریحا اظهار نمی شوند. واژه عیان نیز تصریح دارد به اینکه رفتارهای اخلاقی به صورت رسمی و بدون هیچ ابهامی اظهار می شوند(Marta et al, 2013) .

تعریف عملیاتی نهادینه سازی اصول اخلاقی: این مفهوم با شاخصهایی نظیر اجرای برنامه های آموزش اصول اخلاقی در محیط کار، وجود کمیته ای تحت عنوان کمیته اخلاقی یا انضباطی برای مطالعه و مواجهه و حل معضلات اخلاقی، اعتقاد مدیریت سازمان به این امر که سازمان از طریق رعایت اصول اخلاقی به موفقیت خواهد رسید و در نظر گرفتن پاداش برای رعایت اصول اخلاقی سنجیده می گردد.

(Marta et al, 2013).

تعریف مفهومی کیفیت زندگی کاری: بهره گیری مطلوب از منابع انسانی متکی به اقداماتی می باشد که برای حفظ و صیانت از جسم و روح کارکنان سازمان به اقدام می آید. این اقدامات که شامل اقدامات رفاهی، خدمات درمانی، طرحهای تشویقی، تناسب شغلی، امنیت شغلی، طراحی شغل(غنی سازی و توسعه شغلی) و … می باشند، مجموعا تحت عنوان کیفیت زندگی کاری در نظر گرفته می شوند (زارعی متین و همکاران، 1390).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف پژوهش حاضر به تبیین زیر می باشد:

1- سنجش اندازه نهادینه سازی اصول اخلاقی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- سنجش کیفیت زندگی کاری کارکنان

3- سنجش وضعیت ابعاد پیامد شغلی مانند رضایت شغلی، تعهد سازمانی و روحیه کار تیمی کارکنان

4- مطالعه روابط بین متغیرهای پژوهش