سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط یادگیری محوری با ارزش مشتری در شعب بانک ملی رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف پژوهش:

1-سنجش یادگیری محوری در شعب بانک ملی   شهرستان رشت

2-سنجش ارزش  مشتری در شعب بانک ملی  شهرستان رشت

3-مطالعه ارتباط بین یادگیری محوری با ارزش مشتری در بانک ملی  شهرستان رشت

 

1-5)سوالات پژوهش

سوال اصلی پژوهش:

  • آیا بین یادگیری محوری و ارزش مشتری در شعب بانک ملی رشت ارتباط معناداری هست؟

 

سوال های فرعی پژوهش:

  • آیا بین تعهد به یادگیری و ارزش از دید مشتری در شعب بانک ملی رشت ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین داشتن چشم انداز مشترک کارکنان بانک با ارزش مشتری شعب بانک ملی رشت ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین روشن فکری و ارزش مشتری در شعب بانک ملی رشت ارتباط معناداری هست؟

 

1-6)چارچوب نظری پژوهش:

این مطالعه با هدف تکمیل تحقیقات قبلی در زمینه اندازه ارتباط عوامل اثرگذار بر ارزش مشتری می باشد که در این پژوهش تمرکز بر روی عامل یادگیری محوری و تاثیر آن بر ارزش مشتری می باشد؛ زیرا در تحقیقات قبلی کمتر به ارتباط و تأثیر این متغییر در ایجاد ارزش مشتری پرداخته شده می باشد. طرح پژوهش حاضر به تبیین زیر می باشد: گام نخست سنجش اندازه یادگیری محوری کارکنان شعب بانک ملی به عنوان متغیر مستقل و سپس سنجش اندازه ارزش مشتری از مشتریان همان شعب بصورت جداگانه و در گام بعدی مطالعه اندازه ارتباط این دو متغیر در هر شعبه. چارچوب نظری این پژوهش بر اساس تعریف یادگیری محوری ارائه شده توسط بیکر و سینکولا[1] (1997) می باشد که یادگیری محوری به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده می باشد و ابعاد یادگیری را شامل تعهد به یادگیری، چشم انداز مشترک و روشن فکری اظهار کرده می باشد (بیکر و سینکولا، 1997). در این پژوهش ارتباط هر یک از این عوامل را با ایجاد ارزش برای مشتری (متغیر وابسته) مورد مطالعه قرار می دهیم.

[1]Sinkula, J.M., baker,1997

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

1-سنجش یادگیری محوری در شعب بانک ملی   شهرستان رشت

2-سنجش ارزش  مشتری در شعب بانک ملی  شهرستان رشت

3-مطالعه ارتباط بین یادگیری محوری با ارزش مشتری در بانک ملی  شهرستان رشت

 

1-5)سوالات پژوهش

سوال اصلی پژوهش:

  • آیا بین یادگیری محوری و ارزش مشتری در شعب بانک ملی رشت ارتباط معناداری هست؟

سوال های فرعی پژوهش:

  • آیا بین تعهد به یادگیری و ارزش از دید مشتری در شعب بانک ملی رشت ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین داشتن چشم انداز مشترک کارکنان بانک با ارزش مشتری شعب بانک ملی رشت ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین روشن فکری و ارزش مشتری در شعب بانک ملی رشت ارتباط معناداری هست؟