سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین عوامل موثر بر خرید مجدد بیمه نامه های آتش سوزی

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف پژوهش

این پژوهش برای بیمه گذاران بیمه نامه های آتش سوزی بیمه ایران استان گیلان و بر روی مدل راجت گرا می باشد و مدل پیشنهادی پژوهش در شکل(1-1) نشان داده شده می باشد. محقق براساس نتایج پژوهش خود، در جستجوی یافتن راهکارهای مناسب برای بهبود شرایط به تبیین ذیل می باشد:

1 – خدمات دهی مناسب جهت حفظ بیمه گذاران فعلی

2 – ارائه استراتژی مناسب برای افزایش فروش بیمه نامه های آتش سوزی

3 – چگونگی نحوه فروش بیمه نامه آتش سوزی

4 – ارائه بیمه نامه های جدید با شرایط ویژه برای تنوع بخشی به بازار بیمه

5 – تبلیغ محصولات بیمه ای جهت آگاهی دادن به مردم برای خریداری انواع پوشش های خطرات بیمه ای

6 – تبلیغات مناسب به مردم در خصوص نحوه پرداخت خسارت

7 – آگاهی دادن به بیمه گذاران برای چگونگی دریافت خسارت

8 – شناسائی راهکار مناسب برای جذب بیمه گذاران جدید

9 – چگونگی فروش سایر بیمه نامه ها به بیمه گذاران فعلی

10 – چگونگی فروش سایر بیمه نامه ها به بیمه گذاران جدید

11 – افزایش آمار ضریب نفوذ بیمه در استان گیلان

1 – 5 – چارچوب نظری پژوهش

چارچوب نظری این پژوهش براساس ارزیابی معیارهای عملکردی و نیات رفتاری در تبیین عوامل موثر بر خرید مجدد بیمه گذاران بیمه نامه های آتش سوزی شرکت سهامی بیمه ایران استان گیلان می باشد.

تبیین عوامل موثر بر خرید بوسیله روابط علت و معلولی بین متغیرهای عملکردی شامل کیفیت خدمات نماینده بیمه، ارزش ادارک شده بیمه گذار، رضایت مندی بیمه گذار و متغیرهای نیات رفتاری شامل قصد شکایت بیمه گذار، قصد توصیه به دیگران بیمه گذار بر روی متغیر قصد خرید مجدد بیمه گذار امکان پذیر می باشد.

 

 

شکل(1-1) مدل تعدیل یافته راجت گرا 2011

مدل فوق دارای چهارده فرضیه جهت آزمون دارد که برای مطالعه و نتیجه گیری این فرضیه ها مراحل زیر انجام می گردد.

مرحله اول – تشریح ابعاد متغیرها، ادبیات و پیشینه پژوهش انجام می گردد.

مرحله دوم – جامعه و نمونه آماری انتخاب می شوند که در این پژوهش بیمه گذران بیمه نامه های آتش سوزی استان گیلان برای مطالعه انتخاب می شوند.

مرحله سوم – تعداد نمونه آماری تعیین می گردد و شاخص های پژوهش نیز مطالعه می گردد.

مرحله چهارم – تنظیم پرسش نامه و توزیع پرسش نامه ها بین نمونه تعیین شده انجام می گردد.

مرحله پنجم – تجزیه و تحلیل داده ها براساس امتیازات حاصل شده از پرسش نامه و سپس ارائه اطلاعات حاصل شده در قالب جداول و نمودارهای توصیفی.

مرحله ششم – آزمون فرضیه های پژوهش و سپس تجزیه و تحلیل اطلاعات جداول فراوانی و نمودارها به وسیله نرم افزار SPSS18 و تجزیه و تحلیل روابط علی بین متغیرهای مستقل و وابسته از مدل معادلات ساختاری به وسیله نرم افزار 8.53 LISREL  گیرد.

ضمنا” مدل اصلی پژوهش آقای راجت گرا در ضمیمه پیوست نمایش داده شده می باشد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

این پژوهش برای بیمه گذاران بیمه نامه های آتش سوزی بیمه ایران استان گیلان و بر روی مدل راجت گرا می باشد و مدل پیشنهادی پژوهش در شکل(1-1) نشان داده شده می باشد. محقق براساس نتایج پژوهش خود، در جستجوی یافتن راهکارهای مناسب برای بهبود شرایط به تبیین ذیل می باشد:

1 – خدمات دهی مناسب جهت حفظ بیمه گذاران فعلی

2 – ارائه استراتژی مناسب برای افزایش فروش بیمه نامه های آتش سوزی

3 – چگونگی نحوه فروش بیمه نامه آتش سوزی

4 – ارائه بیمه نامه های جدید با شرایط ویژه برای تنوع بخشی به بازار بیمه

5 – تبلیغ محصولات بیمه ای جهت آگاهی دادن به مردم برای خریداری انواع پوشش های خطرات بیمه ای

6 – تبلیغات مناسب به مردم در خصوص نحوه پرداخت خسارت

7 – آگاهی دادن به بیمه گذاران برای چگونگی دریافت خسارت

8 – شناسائی راهکار مناسب برای جذب بیمه گذاران جدید

9 – چگونگی فروش سایر بیمه نامه ها به بیمه گذاران فعلی

10 – چگونگی فروش سایر بیمه نامه ها به بیمه گذاران جدید

11 – افزایش آمار ضریب نفوذ بیمه در استان گیلان

تبیین عوامل موثر بر خرید مجدد بیمه نامه های آتش سوزی مورد مطالعه بیمه گذاران بیمه نامه های آتش سوزی شرکت سهامی بیم-MGEKI4NM