سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین جهت گیری های استراتژیک و قابلیت های بازاریابی

قسمتی از متن پایان نامه :

اظهار مساله

در بازار رقابتی امروز لازم است که سازمانها همواره بایستی یک گام جلوتر از رقبا باشند لذا سازمانها کوشش می کنند که همواره مزیت رقابتی خود را حفظ نمایند. فشارهای فزایند محیطی و تحولات فراگیر سازمانها را با چالشهای گوناگونی مواجه ساخته می باشد که ناکارآمدی نگرشها، سیستمها و ابزارهای مدیریتی قدیمی کاملا عیان شده می باشد زیرا که با رویکردهای سنتی نمی توان در بازاری که تمامی قواعد حاکم بر آن عوض شده می باشد به رقابت پرداخت. هر شرایطی ابزار خاص خود را می­طلبد و طراحی سازمانی که بتواند نتایج عملکردی برتر، پایدار و فراتر از رقبا و انتظارات ذینفعان را فراهم نماید یک ضرورت می باشد(عیسی خانی ,1387) . سازمان ها برای رسیدن به اهدافی تاسیس میشوند و عوامل بسیاری بر بهبود عملکرد آن ها تاثیر دارند.این عوامل را در دو گروه درون سازمان(سخت افزار و نرم افزار) و برون سازمان(ساختار سازمانی و عوامل محیطی و…)طبقه بندی می کنند.اگرچه در میان عوامل نرم افزاری به تأثیر کارکنان سازمان در بهبود عملکرد اهمیت زیادی داده شده می باشد اما در سازمان های پیچیده امروزی مدیران موثرترین تأثیر را در بهره وری و افزایش عملکرد سازمان دارند.(فقهی فرهمند ،1381)

رقابت از یک سو و تغییرات مداوم از سوی دیگر سازمان ها را با شرایط پیچیده ای روبرو می کند که نیاز به استراتژی و برنامه بلند مدت راکه توسط مدیران تدوین می گردد و برای بقای سازمان بایستی اجرا گردد را  پیش از پیش یادآوری میشود.

در استراتژی طراحی شده برای سازمان می توان مقدمات این استراتژی را مورد توجه قرار داد.یکی از این مقدمات جهت گیری استراتژیک می باشد که به عنوان درک مدیریتی خاص .آمادگی .تمایلات.انگیزه ها و خواسته ها تعریف می­گردد که راهنمای برنامه ریزی استراتژیک و فرایند توسعه ی استراتژیک می باشد (Wood and Robertson,1997  ).

انواع مختلفی از جهت گیری استراتژیک مطرح می گردد .در تئوری سازمان از لحاظ جهت گیری استراتژیک روی یک پیوستارند .در یک طرف این پیوستار سازمان هایی قرار دارند که بوسیله استراتژی هایی که به خوبی توسعه یافته اند هدایت میشوند و به گونه تهاجمی در محیط اقدام می کنند.و در طرف دیگر پیوستار سازمان هایی قرار دارند با استراتژی هایی که کمتر توسعه یافته اند و هنگامی که با وقایع غیر قابل پیش بینی برخورد می کنند بیشتر تحت تاثیر شهود مدیریت اقدام می کنند.تعداد زیادی از محققان به این نتیجه رسیده اند که جهت گیری استراتژیکی تاثیر قوی بروی عملکرد سازمانی و انتظارات مدیریتی دارد .

( (Azhar, 2008;Jantunen et al., 2008شرکت ها می توانند از راه تکمیل جهت گیری بازار با جهت گیریهای استراتژیکی دیگری که مناسب زمینه ی محیطی و ویژگی های سازمانی شان هستند عملکردشان را به حالت بیشینه برسانند (Gatignon and Xuereb, 1997;Zou et al. ,2005).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جهت گیری هایی که با عملکردسازمان  ارتباط شان عملا اثبات شده می باشد,جهت گیری رقیب,جهت گیری مشتری,جهت گیری نوآوری و جهت گیری داخل/مخارج استNarver and slate,1997) ) یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر عملکرد سازمان قابلیت های بازاریابی می باشد.قابلیت بازاریابی سازمان ها را قادر به اجرای موثر جهت گیری های استراتژیکی می کند که به مقصود مطابقت با شرایط بازار مواجه شده با آن و دستیابی به اهداف خاص  عملکرد طراحی شده اند.قابلیت بازاریابی به عنوان واسطه ای بین جهت گیری های استراتژیک و عملکرد سازمان می باشد ( Theodosiou et al, 2012). در این پژوهش به مطالعه ارتباط بین جهت گیری های استراتژیک با عملکرد سازمان های خدماتی یک بار با بهره گیری از واسطه ای به نام قابلیت های بازاریابی و بار دیگر بدون واسطه و به گونه مستقیم می پردازیم.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

1-سنجش  ارتباط بین جهت گیری های استراتژیکی با عملکردشعب

2- سنجش ارتباط بین  قابلیت های بازاریابی با عملکرد شعب

3-سنجش ارتباط بین جهت گیریهای استراتژیکی با قابلیت های بازاریابی