سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط یادگیری محوری با ارزش مشتری در شعب بانک ملی رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات

ابزار جمع آوری اطلاعات در پژوهش حاضر پرسشنامه می باشد.

پرسشنامه به عنوان یکی از متداول ترین ابزار های جمع آوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی، عبارتی می باشد از مجموعه ای از پرسشنامه هدف مدار که با بهره گیری از مقیاس های گوناگون ، نظر ،دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می دهد (خاکی، 1382).

پرسشنامه پژوهش حاضر با در نظر داشتن متغیرهای مورد مطالعه در این پایان نامه از پرسشنامه ارائه شده در پژوهش ناسوشن و همکاران 2007  بهره گیری شده و از دو بخش تشکیل شده می باشد؛ که 15سوال مربوط به پرسشنامه یادگیری محوری و 12 سوال مربوط به پرسشنامه ارزش مشتری می باشد. شایان ذکر می باشد کلیه سوالات مطرح شده در این پرسشنامه ها بر مبنای طیف هفت گزینه ای لیکرت بوده می باشد. این مقیاس شامل مجموعه ای از سوالات می باشد که بار نظری یا ارزشی همه ان ها تقریبا برابر تلقی می گردد؛ پاسخگو مقیاسی را که بین دو حدنهایی مانند ،موافق_مخالف محصور می باشد برحسب شدت یا ضعف توجه خود بر می گزیند.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

1-سنجش یادگیری محوری در شعب بانک ملی   شهرستان رشت

2-سنجش ارزش  مشتری در شعب بانک ملی  شهرستان رشت

3-مطالعه ارتباط بین یادگیری محوری با ارزش مشتری در بانک ملی  شهرستان رشت

 

1-5)سوالات پژوهش

سوال اصلی پژوهش:

  • آیا بین یادگیری محوری و ارزش مشتری در شعب بانک ملی رشت ارتباط معناداری هست؟

سوال های فرعی پژوهش:

  • آیا بین تعهد به یادگیری و ارزش از دید مشتری در شعب بانک ملی رشت ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین داشتن چشم انداز مشترک کارکنان بانک با ارزش مشتری شعب بانک ملی رشت ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین روشن فکری و ارزش مشتری در شعب بانک ملی رشت ارتباط معناداری هست؟