سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین ارتباط تعهد سازمانی و عدالت سازمانی با عملکرد شغلی در صنعت بیمه

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

پژوهش را می‌توان تجزیه و تحلیل، ثبت عینی و نظام مند مشاهدات کنترل شده که به پروراندن قوانین کلی، اصول، نظریه‌ها و هم‌چنین به پیش‌بینی و یا احتمالاً به کنترل نهایی رویدادها منجر می گردد تعریف نمود (خاکی، 1387). دست‌یابی به هدف پژوهش میسر نخواهد بود، مگر زمانی که جستجوی شناخت با روش شناسی درست صورت پذیرد. این فصل متدولوژی به کار گرفته شده در این پژوهش که به مقصود مطالعه «ارتباطعدالت سازمانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی در صنعت بیمه استان گیلان» صورت گرفته  می باشد را نشان می‌دهد.

در این فصل با مشخص کردن فرآیند و روش پژوهش، معرفی جامعه و نمونه آماری، روش نمونه‌گیری، ابزار جمع‌آوری و سنجش اطلاعات و سرانجام آزمون‌های آماری جهت تحلیل و پردازش اطلاعات تشریح می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-2) روش پژوهش

روش پژوهش مجموعه‌ای از قواعد، ابزار، راه‌های معتبر و نظام یافته برای مطالعه واقعیت‌ها، کشف مجهولات و دست‌یابی به راه حل معضلات می باشد (ریاحی، 1384). در این پژوهش، روش پژوهش «توصیفی – تحلیلی» می باشد.   مطالعه‌ی توصیفی برای تعیین و توصیف ویژگی‌های متغیرهای یک جایگاه صورت می‌گیرد. هدف هر مطالعه‌ی توصیفی نیز تشریح جنبه‌هایی از پدیده‌ی مورد نظر پژوهش‌گر با دیدگاهی فردی، سازمانی، صنعتی و نظایر آن می باشد (سکاران، 1386). در این روش، محقق می‌تواند در صورت لزوم روابط بین متغیرهای مورد مطالعه را مطالعه و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. در این تحقیقات، محقق دخالتی در جایگاه یا وضعیت و تأثیر متغیرها ندارد و صرفاً آن چه را که هست، مطالعه کرده و به توصیف و تشریح آن می‌پردازد. تحقیقات توصیفی کم‌تر به کشف قوانین و ارائه‌ی نظریه منتهی می گردد زیرا که موارد خاصی را دنبال می کند.

هم‌چنین نوع کار تحقیقاتی در این پژوهش نیز کاربردی می باشد و محقق، روش پژوهش خود را بر مبنای «توصیفی – تحلیلی، پیماشی» قرار داده می باشد، توصیفی از این جهت که محقق در صدد مطالعه و پژوهش به مقصود شناسایی و ارائه‌ی تصویری از وضع عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و عملکرد شغلی در صنعت بیمه استان گیلان می باشد و پیمایشی به شمار می رود زیرا که داده‌های مورد نظر از طریق نمونه‌گیری از جامعه به دست‌ آمده و مورد بهره گیری قرار گرفته و در نهایت تحلیل می شوند.

  روش کار به این شکل می باشد که ارتباط عدالت سازمانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی در صنعت بیمه استان گیلان مورد سنجش قرار گرفته و بر همین اساس پرسشنامه‌ی

 

.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش این پژوهش براساس مساله‌های تبیین شده عبارتند از:

سنجش اندازه عدالت سازمانی در صنعت بیمه استان گیلان؛

سنجش اندازه تعهد سازمانی در صنعت بیمه استان گیلان؛

سنجش عملکرد شغلی در صنعت بیمه استان گیلان؛

سنجش ارتباط بین عدالت سازمانی و عملکرد شغلی در صنعت بیمه استان گیلان؛

سنجش ارتباط بین تعهد سازمانی و عملکرد شغلی در صنعت بیمه استان گیلان؛

سنجش ارتباط بین تعهد سازمانی و عدالت سازمانی در صنعت بیمه استان گیلان.