سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین نهادینه سازی اصول اخلاقی و کیفیت زندگی کاری و پیامدهای شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

تعهد سازمانی

2-3-1- ابعاد و تعاریف تعهد سازمانی

در میان طرفداران رویکرد نظری، بعضی از محققین به تعهد سازمانی با دید یک مفهوم چند بعدی می‌نگرند که عوامل مختلفی بر آن تأثیر می‌گذارند. می یر و همکارانش از پیشگامان رویکرد چند بعدی می‌باشند، مدل سه بعدی آنها از تعهد سازمانی، شامل بعد عاطفی، بعد مستمر و بعد هنجاری به عنوان سه بعد تعهد سازمانی می گردد.

 

2-3-1-1- تعهد عاطفی[1]

آلن و می یر تعهد عاطفی را به عنوان وابستگی عاطفی فرد به سازمان و تعیین هویت شدن از طریق آن می‌دانند. اگر تعهد سازمانی را از این طریق تعریف کنیم، تعهد عاطفی شامل سه جنبه می گردد:

– صورتی از وابستگی عاطفی به سازمان

– تمایل فرد برای تعیین هویت شدن از طریق سازمان

– میل به ادامه فعالیت در سازمان

آلن و می یر (1990) عقیده دارند که یک فرد زمانی در خود وابستگی عاطفی نسبت به سازمان احساس خواهد نمود که اهداف سازمانی را اهداف خود بداند و متقاعد گردد که سازمان را در راه رسیدن به اهدافش یاری کند. همچنین آنها تبیین می‌دهند که تعیین هویت شدن فرد از طریق سازمان زمانی رخ می‌دهد که ارزش‌های فردی افراد با ارزش‌های سازمانی سازگار بوده و فرد قادر باشد که ارزش‌های سازمانی را در خود درونی سازد. بدون شک در این تعیین هویت شدن از طریق سازمان یک ارتباط روانشناسانه هست و فرد به خاطر تعیین هویت شدن از طریق سازمان در خود یک نوع احساس غرور می کند.

مانند تعاریف دیگری که به این جنبه از تعهد تصریح دارند می‌توان به موارد زیر تصریح نمود: (Mowdey, Porter & Steers, 1979)

– شلدن (1971): تعهد سازمانی یک توجه یا یک جهت‌گیری نسبت به سازمان می باشد که هویت فرد را به سازمان مرتبط می‌سازد.

– کانتر (1973): تمایل افراد به در اختیار گذاشتن ارزش و وفاداری خویش به نظام اجتماعی.

– بوکانان (1974): تعهد سازمانی نوع وابستگی عاطفی و تعصب‌آمیز به ارزش‌ها و اهداف سازمان می‌باشد. وابستگی نسبت به تأثیر فرد در ارتباط با ارزش‌ها و اهداف، نسبت به سازمان به خاطر خود سازمان جدای از ارزش‌های ابزاری آن.

– سالانیک (1977): تعهد حالتی از شخصیت می باشد که در آن فرد از طریق اقدامات و فعالیت‌هایی که انجام می‌دهد، محدود و مقید شده و به دلیل انجام همین اقدامات این باور در فرد ایجاد می گردد که بایستی انجام چنین فعالیت‌هایی را تداوم بخشید، و درگیری مؤثر خویش را در انجام آنها حفظ نماید.

– جاروس و همکارانش (1993): تعهد عاطفی را می‌توان به صورت یک وابستگی روانشناختی به سازمان، تبیین داد.

– پورتر و همکاران(1978): وابستگی عاطفی شاید توسط پورتر و همکاران او بهتر ارائه شده باشد. آنها تعهد سازمانی را بعنوان درجه نسبی تعیین هویت فرد با سازمان و مشارکت و درگیری در یک سازمان خاص تعریف کرده اند. در این تعریف ؛ تعهد سازمانی سه عامل را شامل می گردد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- اعتقاد به اهداف و ارزشهای سازمان؛

2- تمایل به کوشش قابل ملاحظه به خاطر سازمان

3- آرزو و خواست قوی و عمیق برای ادامه عضویت با سازمان.

محققین عقیده دارند که تعهد سازمانی با اکثر دستاوردهای سازمانی در ارتباط می‌باشد، می یر و هرسکویچ[2] (2001) اظهار کردند که تعهد عاطفی با نتایجی از قبیل جابجایی، غیبت، عملکرد شغل و تابعیت سازمانی در ارتباط می‌باشد.

 

2-3-1-2- تعهد مستمر[3]

دومین بعد از ابعاد سازمانی آلن و می یر (1990) تعهد مستمر می‌باشد، که بر مبنای تئوری سرمایه گذاری‌های بیکر (1960) قرار دارد. این تئوری براین اساس می باشد که با گذشت زمان فرد سرمایه‌ای را در سازمان انباشته می کند که هرچه سابقه فرد در سازمان بیشتر گردد، این سرمایه نیز انباشته‌تر می گردد و از دست دادن آن برای فرد هزینه برتر می گردد. این سرمایه گذاری شامل زمان، کسب مهارت‌های ویژه سازمان که قابل انتقال نمی‌باشد، رفاقت‌های کاری، عوامل سیاسی و هزینه‌های دیگری می‌باشد که فرد را از جستجو برای کارهای جایگزین منصرف می‌سازد.

  1. Affective Commintment

[2] . Meyer & Herscovith

  1. 2. Continuance Commitment

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف پژوهش حاضر به تبیین زیر می باشد:

1- سنجش اندازه نهادینه سازی اصول اخلاقی

2- سنجش کیفیت زندگی کاری کارکنان

3- سنجش وضعیت ابعاد پیامد شغلی مانند رضایت شغلی، تعهد سازمانی و روحیه کار تیمی کارکنان

4- مطالعه روابط بین متغیرهای پژوهش